Informatie

Gegevens Stichting

Naam
Stichting Herziening Statenvertaling (HSV)

Contactgegevens
Bestuurssecretaris:
Drs. I.A. Kole,
Prins Bernhardstraat 36,
2825 BE Berkenwoude
Telefoon: 0182-362588
Email: i.a.kole@hetnet.nl

Bestuursamenstelling
Ds. H. Russcher, Nijkerk – voorzitter
Drs. I.A. Kole, Berkenwoude – secretaris
A.C. Kronenburg, Zeist – penningmeester
Ds. L.A. den Butter, Rijnsburg

Bestuurondersteuners
Ds. L.B.C. Boot, Veenendaal

Doelstelling

Volgens de artikelen 3 en 4 van de statuten:

De stichting heeft als doel:

 1. Het tot stand brengen van een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling van de Bijbel, zoals deze oorspronkelijk op zeventien september zestienhonderd zevenendertig aan de Staten-Generaal is aangeboden.
 2. De verspreiding van de aldus herziene vertaling in gezin, kerk, school en samenleving.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

 1. Het doen be-/verzorgen van een herziening als in artikel 3 bedoeld volgens criteria die door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk, hierna ook genoemd: Het Hoofdbestuur, zijn vastgesteld en zoals deze blijken uit een aan de statuten gehecht aanhangsel;
 2. Uitgeven en verspreiden of doen uitgeven en verspreiden van de complete Bijbel of delen daarvan in de herziene Statenvertaling;
 3. Het verkrijgen van auteursrechten en het beheer daarvan wat betreft het publiceren van teksten (of proeven daarvan);
 4. Het verlenen van licenties of andere vormen van medewerking aan derden tot de uitgave van de Bijbel of delen daarvan: een en ander op door de stichting vast te stellen voorwaarden;
 5. En voorts alle middelen, die aan de realisering van de doelstelling dienstbaar kunnen zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Op 4 december 2010 vond de officiële presentatie plaats van de Herziene Statenvertaling in de Grote Kerk te Dordrecht.

Op 5 oktober 2013 vond de officiële presentatie plaats van de HSV Jongerenbijbel in de Grote Kerk in Nijkerk.

Op 31 oktober 2014 vond de officiële presentatie plaats van de HSV Studiebijbel in het gebouw van de de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

De werkzaamheden in 2016 bestonden onder meer uit de volgende activiteiten:

 • Aandacht voor de via de website ingediende op- en aanmerkingen.
 • Verwerken van de noodzakelijke aanpassingen in de tekst.
 • Verwerken aanpassingen in de Belijdenisgeschriften.
 • Ontwikkeling van een Gespreksbijbel en een Kinderbijbel.

BELEIDSPLAN
Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Financiën

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Jaarrekening 2017

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt op jaarbasis een geringe vergoeding voor de inspanningen. Daarnaast wordt een onkosten – en kilometervergoeding uitbetaald.

De bestuursondersteuners ontvangen een vergoeding op basis van bestede uren. Ook ontvangen zij een onkosten – en kilometervergoeding.

Bankrekeningnummer
NL04 INGB 0009 4328 10 t.n.v. Stichting Herziening Statenvertaling te Zeist.

Fiscaal nummer
8113.31.519