Jesaja 65
 
   Gebedsverhoring
 1 Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen,
      Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.
   Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep 
      heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik. 
 2 De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid
      naar een opstandig volk,
   dat de weg gaat die niet goed is,
      naar hun eigen gedachten;
 3 een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt,
      recht in Mijn aangezicht,
   door offers te brengen in de tuinen
      en een reukoffer te brengen op bakstenen.
 4 Zij zitten in de grafspelonken
      en overnachten bij wie daar bewaard worden;
   zij eten varkensvlees
      en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk.
 5 Zij zeggen: Blijf waar u bent,
      nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan u.
   Dezen zijn rook in Mijn neus,
      een vuur dat de hele dag brandt. 
 6 Zie, het staat geschreven voor Mijn aangezicht.
      Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal het vergelden,
   ja, Ik zal het vergelden
      in hun boezem
 7 uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden van uw vaderen tegelijk,
      zegt de HEERE,
   omdat zij reukoffers hebben gebracht op de bergen
      en Mij smaadheid hebben aangedaan op de heuvels.
   Daarom zal Ik hun ook hun eerstverdiende arbeidsloon uitbetalen
      in hun boezem.
 8 Zo zegt de HEERE:
      Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt
   en men zegt: Richt hem niet te gronde,
      want er is een zegen in,
   zo zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren.
      Ik zal hen niet allen te gronde richten.
 9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen,
      uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen;
   Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen
      en daar zullen Mijn dienaren wonen.
 10 Saron zal tot een schaapskooi worden
      en het Dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee,
   voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.
 11 Maar u die de HEERE verlaat,
      u die Mijn heilige berg vergeet,
   u die de tafel gereedmaakt voor de god Gad,
      u die voor de god Meni  de bekers vult met gemengde drank,
 12 Ik zal u tellen, maar voor het zwaard.
      U zult allen moeten neerbukken ter slachting,
   omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt,
      omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt,
   maar gedaan hebt wat slecht was in Mijn ogen,
      en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt.
 13 Daarom, zo zegt de Heere HEERE:
   Zie, Mijn dienaren zullen eten,
      maar ú zult hongerlijden.
   Zie, Mijn dienaren zullen drinken,
      maar ú zult dorst hebben.
   Zie, Mijn dienaren zullen verblijd zijn,
      maar ú zult beschaamd worden.
 14 Zie, Mijn dienaren zullen juichen
      vanwege een hart vol vreugde, 
   maar ú zult schreeuwen vanwege een hart vol leed,
      en vanwege een gebroken geest zult u weeklagen.
 15 U zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord
      en de Heere HEERE zal u doden,
         maar Zijn dienaren zal Hij noemen met een andere naam,
 16 zodat wie zich zegenen zal op aarde,
      zich zal zegenen in de God van de waarheid,
   en wie zweren zal op aarde,
      zal zweren bij de God van de waarheid,
   omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn,
      omdat zij verborgen zullen zijn voor Mijn ogen.
   Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
      en een nieuwe aarde.
   Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
      ze zullen niet meer opkomen in het hart.
 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
      in wat Ik schep,
   want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde
      en zijn volk blijdschap.
 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
      en vrolijk zijn over Mijn volk.
   Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden,
      of een stem van geschreeuw.
 20 Daar zal niet meer zijn
      een zuigeling die maar enkele dagen leeft
   of een oude man
      die zijn dagen niet zal volmaken,
   want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,
      maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.
 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen,
      zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.
 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen,
      van wat zij planten, zal geen ander eten.
   Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
      en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van  het werk van hun handen.
 23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien
      of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
   want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,
      en hun nakomelingen met hen.
 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
      terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.
 25  Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,
      een leeuw zal stro eten als een rund,
   een slang – zijn voedsel zal stof zijn.
      Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten
   op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.