Psalmen 37
 
   Alleen God schenkt heil
 1 Een psalm van David.
    Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph
      benijd niet wie onrecht doen.
 2 Want als gras zullen zij snel verdorren,
      als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
 3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth
      bewoon de aarde en voed u met trouw.
 4 Schep vreugde in de HEERE,
      dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
 5  Wentel uw weg op de HEERE gimel
      en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
 6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
      uw recht doen stralen als de middagzon.
 7 Zwijg voor de HEERE daleth
      en verwacht Hem;
   ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
      over een man die listige plannen uitvoert.
 8 Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he
      ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.
 9 Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden,
      maar wie de HEERE verwachten,
         die zullen de aarde bezitten.
 10 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw
      u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
 11 Maar de zachtmoedigen zullen de  aarde bezitten
      en vreugde scheppen in grote vrede.
 12 De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, zain
      hij knarsetandt over hem.
 13 De Heere lacht hem uit,
      want Hij ziet dat zijn dag komt.
 14 De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth
      en hun boog gespannen,
   om de ellendige en de arme neer te vellen,
      om af te slachten wie oprecht wandelen. 
 15 Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen,
      hun bogen zullen gebroken worden.
 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth
      is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
 17 Want de armen van de goddelozen worden gebroken,
      maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
 18 De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod
      hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven.
 19 Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil,
      in dagen van honger worden zij verzadigd.
 20 Maar de goddelozen komen om; kaph
      de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren:
         zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
 21 De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed
      maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
 22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten;
      maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
 23 De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem
      Hij vindt vreugde in zijn weg.
 24 Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen,
      want de HEERE ondersteunt zijn hand.
 25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun
      maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien,
         of zijn nageslacht op zoek naar brood.
 26 De hele dag ontfermt hij zich en leent uit,
      en zijn nageslacht is tot zegen.
 27 Keer u af van het kwade, doe het goede samech
      en bewoon de aarde voor eeuwig.
 28 Want de HEERE heeft het recht lief
      en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
   voor eeuwig worden zij bewaard,
      maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
      en voor eeuwig daarop wonen.
 30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, pe
      zijn tong spreekt het recht.
 31  De wet van zijn God is in zijn hart;
      zijn schreden wankelen niet.
 32 De goddeloze loert op de rechtvaardige tsade
      en probeert hem te doden,
 33 maar de HEERE geeft hem niet over in zijn hand
      en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt.
 34 Wacht op de HEERE koph
      en houd u aan Zijn weg.
   Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten;
      u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
 35 Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, resj
      die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom.
 36 Maar hij ging voorbij, en zie, hij was er niet meer;
      ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
 37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin
      want het einde van die man zal vrede zijn.
 38 Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd,
      het einde van de goddelozen wordt afgesneden.
 39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, taw
      hun kracht ten tijde van benauwdheid.
 40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden;
      Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen,
         want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.