Amos 9
 

Amos 9

« Terug naar overzicht

   Visioen van de verwoesting van Israël
 1 Ik zag de Heere staan bij het altaar, en Hij zei:
   Sla tegen het kapiteel,
      zodat de drempels beven,
   en breek ze stuk op het hoofd van hen allen.
      En wie van hen overblijft, dood Ik met het zwaard.
   Niemand van hen die vluchten, zal ontvluchten,
      en niemand van hen die ontkomen, zal gered worden.
 2  Al drongen zij door tot in de hel,
      Mijn hand zou hen vandaar weghalen;
   en al stegen zij naar de hemel op,
      Ik zou hen vandaar doen neerdalen.
 3 Al verscholen zij zich op de top van de Karmel,
      Ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen;
   en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen op de zeebodem,
      daar zou Ik een slang opdracht geven hen te bijten.
 4 Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap,
      daar zou Ik het zwaard opdracht geven hen te doden.
   Ik zal Mijn ogen op hen  richten
      ten kwade en niet ten goede.
 5 De Heere, de HEERE van de legermachten,
   Die het land aanraakt, zodat het wegsmelt
      en al zijn inwoners rouw bedrijven,
   omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl,
      en wegzinken als de rivier van Egypte;
 6 Hij, Die Zijn  opperzalen in de hemel bouwde
      en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
   Hij, Die het  water van de zee riep
      en uitgoot over het aardoppervlak:
         HEERE is Zijn Naam.
 7 Bent U niet als de Cusjieten
      voor Mij, Israëlieten?
         spreekt de HEERE.
   Heb Ik Israël niet weggeleid
      uit het land Egypte,
   de Filistijnen uit Kaftor
      en de Syriërs uit Kir?
 8 Zie, de ogen van de Heere HEERE
      zijn gericht op dit zondige koninkrijk.
   Ik zal het wegvagen
      van de aardbodem.
   Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet geheel wegvagen,
         spreekt de HEERE.
 9 Want, zie, Ik geef opdracht,
      en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden,
   zoals met een zeef geschud wordt;
      geen steentje zal op de grond vallen.
 10 Door het zwaard zullen sterven
      alle zondaars van Mijn volk,
   die zeggen: Het kwaad zal niet naderen
      en ons niet tegemoet treden.
   Belofte van herstel
 11  Op die dag zal Ik oprichten
      de vervallen hut van David.
   Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,
      en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,
         Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;
 12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken
      waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
         spreekt de HEERE, Die dit doet.
 13 Zie, er komen dagen,
      spreekt de HEERE,
   dat de ploeger de maaier zal ontmoeten
      en de druiventreder de zaaier,
   en dat de bergen zullen druipen van  jonge wijn
      en al de heuvels doordrenkt zullen worden.
 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
      Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
   zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
      zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
 15 Ik zal hen  in hun land planten,
      en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
         dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.