Filippenzen 3
 

Filippenzen 3

« Terug naar overzicht

   De uitnemendheid van de kennis van Christus
 1 Verder, mijn broeders,  verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
 2  Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.
 3  Want wij zijn de besnijdenis, wij die  God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen.
 4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees,  ik nog meer:
 5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van  Israël, van de stam  Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft  een Farizeeër,
 6 wat ijver betreft  een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.
 7  Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.
 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,
 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid  uit God door middel van het geloof;
 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding  en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
 15 Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen  zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 
 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij  naar dezelfde regel wandelen,  laten wij eensgezind zijn.
   Leven als burgers van de hemel
 17 Wees met elkaar  mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons  tot een voorbeeld hebt.
 18  Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen  – wandelen als vijanden van het kruis van Christus.
 19 Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.
 20  Ons burgerschap is echter in de hemelen,  waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
 21  Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.