Psalmen 119
 

Psalmen 119

« Terug naar overzicht

   Vreugde over de wet
   aleph
 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel,
      die  in de wet van de HEERE gaan.
 2 Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
      die Hem met heel hun hart zoeken,
 3 die ook geen onrecht bedrijven,
      maar in Zijn wegen gaan.
 4 HEERE, Ú hebt geboden
      om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
 5 Och, waren mijn wegen zo vast
      om Uw verordeningen in acht te nemen! 
 6 Dan zou ik niet beschaamd worden,
      als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
 7 Ik zal U loven met een oprecht hart,
      wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.
 8 Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
      verlaat mij niet geheel en al.
   beth
 9 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?
      Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.
 10 Ik zoek U met heel mijn hart,
      laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
 11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
      opdat ik tegen U niet zondig.
 12 Geloofd zij U, HEERE,
      leer mij Uw verordeningen.
 13 Ik heb met mijn lippen verteld
      al de bepalingen van Uw mond.
 14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
      dan in alle bezit. 
 15 Ik overdenk Uw bevelen
      en heb oog voor Uw paden.
 16 Ik verblijd mij in Uw verordeningen,
      Uw woord vergeet ik niet.
   gimel
 17 Wees  goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven
      en Uw woord in acht nemen.
 18 Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen
      de wonderen van Uw wet.
 19 Ik ben  een vreemdeling op de aarde,
      verberg Uw geboden niet voor mij.
 20 Mijn ziel wordt verteerd van verlangen
      naar Uw bepalingen, te allen tijde.
 21 U bestraft de vervloekte hoogmoedigen,
      die van Uw geboden afdwalen.
 22 Wentel smaad en verachting van mij af,
      want ik heb Uw getuigenissen in acht genomen.
 23 Zelfs toen vorsten op hun troon gezeten tegen mij spraken,
      overdacht Uw dienaar Uw verordeningen.
 24  Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap,
      zij zijn mijn raadgevers.
   daleth
 25 Mijn ziel kleeft aan het stof;
      maak mij levend overeenkomstig Uw woord.
 26 Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord;
       leer mij Uw verordeningen.
 27 Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen,
      dan zal ik Uw wonderen overdenken.
 28 Mijn ziel weent tranen van verdriet;
      richt mij op overeenkomstig Uw woord.
 29 Laat de weg van de leugen van mij wijken,
      schenk mij genadig Uw wet.
 30 Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
      Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
 31 Ik kleef vast aan Uw getuigenissen;
      HEERE, beschaam mij niet.
 32 Ik zal de weg van Uw geboden lopen,
      wanneer U mijn hart verruimd hebt.
   he
 33 HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen,
      en ik zal die in acht nemen tot het einde toe.
 34 Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen;
      ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden.
 35 Doe mij treden op het pad van Uw geboden,
      want daarin vind ik vreugde.
 36 Neig mijn hart naar Uw getuigenissen
      en niet naar winstbejag.
 37 Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is;
      maak mij levend door Uw wegen.
 38 Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar,
      die Uw vreze is toegedaan.
 39 Wend van mij af de smaad, waarvoor ik beducht ben,
      want Uw bepalingen zijn goed.
 40 Zie, ik verlang naar Uw bevelen,
      maak mij levend door Uw gerechtigheid.
   waw
 41 Laat Uw blijken van goedertierenheid over mij komen, HEERE,
      Uw heil overeenkomstig Uw belofte.
 42 Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden,
      want ik vertrouw op Uw woord.
 43 Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond,
      want ik hoop op Uw bepalingen.
 44 Dan zal ik steeds Uw wet in acht nemen,
      voor eeuwig en altijd.
 45 Ik zal wandelen op ruime baan,
      omdat ik Uw bevelen gezocht heb.
 46 Ook zal ik voor koningen spreken over Uw getuigenissen
      en mij niet schamen.
 47 Ik verblijd mij in Uw geboden,
      die ik liefheb.
 48 Ik hef mijn handen op naar Uw geboden,
      die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.
   zain
 49 Denk aan het woord gesproken tot Uw dienaar,
      waarop U mij deed hopen.
 50 Dit is mij tot troost in mijn ellende:
      dat Uw belofte mij levend heeft gemaakt.
 51 De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot,
      toch ben ik van Uw wet niet afgeweken.
 52 Ik heb gedacht aan Uw oordelen van oude tijden af, HEERE,
      en heb mij getroost.
 53 Grote verontwaardiging heeft mij bevangen
      vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.
 54 Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest
      op de plaats waar ik vreemdeling was.
 55  HEERE, 's nachts heb ik aan Uw Naam gedacht
      en ik heb Uw wet in acht genomen.
 56 Dat is aan mij gebeurd,
      omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.
   cheth
 57 De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd
      dat ik Uw woorden in acht zal nemen.
 58 Ik heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig te stemmen;
      wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte.
 59 Ik heb mijn wegen overdacht,
      en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen.
 60 Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld
      Uw geboden in acht te nemen.
 61 Benden goddelozen hebben mij omringd,
      toch heb ik Uw wet niet vergeten.
 62 Midden in de nacht sta ik op
      om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen.
 63 Ik ben een metgezel van allen die U vrezen
      en die Uw bevelen in acht nemen.
 64 HEERE, de aarde is vol van Uw goedertierenheid;
      leer mij Uw verordeningen.
   teth
 65 U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE,
      overeenkomstig Uw woord.
 66 Leer mij goed onderscheiden en kennen,
      want ik heb in Uw geboden geloofd.
 67 Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik,
      maar nu neem ik Uw woord in acht.
 68 U bent goed en U doet goed,
      leer mij Uw verordeningen.
 69 Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd,
      maar ík neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht.
 70 Hun hart is zo ongevoelig als vet,
      maar ík verblijd mij in Uw wet.
 71 Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest,
      opdat ik Uw verordeningen zou leren.
 72 De wet uit Uw mond is mij beter
      dan  duizenden stukken goud of zilver.
   jod
 73  Uw handen hebben mij gemaakt en bereid;
      geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.
 74 Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich,
      omdat ik op Uw woord gehoopt heb.
 75 Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn
      en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.
 76 Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
      overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.
 77 Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
      dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.
 78 Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij neerdrukten
      met leugen, maar ík overdenk Uw bevelen.
 79 Laten zich tot mij keren wie U vrezen
      en wie Uw getuigenissen kennen.
 80 Laat mijn hart oprecht zijn in Uw verordeningen,
      dan zal ik niet beschaamd worden.
   kaph
 81 Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil,
      op Uw woord heb ik gehoopt.
 82 Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte,
      terwijl ik zei: Wanneer zult U mij troosten?
 83 Want ik ben geworden als een leren zak in de rook,
      maar Uw verordeningen heb ik niet vergeten.
 84 Hoeveel zijn de dagen van Uw dienaar?
      Wanneer zult U gericht oefenen over mijn vervolgers?
 85 De hoogmoedigen hebben kuilen voor mij gegraven
      en dat is niet overeenkomstig Uw wet.
 86 Al Uw geboden zijn betrouwbaar;
      met leugen vervolgen zij mij, help mij!
 87 Zij hebben mij op de aarde bijna vernietigd,
      maar ík heb Uw bevelen niet verlaten.
 88 Maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid;
      dan zal ik het getuigenis van Uw mond in acht nemen.
   lamed
 89 Voor eeuwig, HEERE,
      staat Uw woord vast in de hemel.
 90  Uw trouw duurt van generatie op generatie;
      U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.
 91 Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan,
      want zij alle zijn Uw dienaren.
 92 Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was,
      dan was ik in mijn ellende vergaan.
 93 Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten,
      want daardoor hebt U mij levend gemaakt.
 94 Ik ben de Uwe, verlos mij,
      want ik heb Uw bevelen gezocht.
 95 Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen;
      ik let op Uw getuigenissen.
 96 Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien;
      maar alleen Uw gebod is onbegrensd. 
   mem
 97 Hoe lief heb ik Uw wet!
      Hij is heel de dag mijn overdenking.
 98 Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden,
      want zij zijn voor eeuwig bij mij.
 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraren,
      want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
 100 Ik heb meer inzicht dan de ouderen,
      omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.
 101 Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden,
      opdat ik mij aan Uw woord zal houden.
 102 Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen,
      want Ú hebt mij onderwezen.
 103 Hoe  zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
      zoeter dan honing voor mijn mond.
 104 Door Uw bevelen krijg ik inzicht,
      daarom haat ik elk leugenpad.
   nun
 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet
      en een licht op mijn pad.
 106  Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen:
      ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen.
 107 Ik ben ten zeerste verdrukt;
      HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw woord.
 108 Aanvaard toch, HEERE, de vrijwillige gaven van mijn mond,
      en leer mij Uw bepalingen.
 109 Mijn leven is voortdurend in gevaar, 
      toch vergeet ik Uw wet niet.
 110 De goddelozen hebben voor mij een strik gezet,
      toch ben ik van Uw bevelen niet afgedwaald.
 111 Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen,
      want zij zijn de vreugde van mijn hart.
 112 Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen,
      voor eeuwig, tot het einde toe.
   samech
 113 Ik haat de halfhartigen,
      maar Uw wet heb ik lief.
 114 U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
      op Uw woord heb ik gehoopt.
 115 Ga weg van mij, kwaaddoeners,
      zodat ik de geboden van mijn God in acht zal nemen.
 116 Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte, dan zal ik leven;
      laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden.
 117 Ondersteun mij, dan ben ik verlost
      en vermaak ik mij voortdurend in Uw verordeningen.
 118 U verwerpt allen die van Uw verordeningen afdwalen,
      want hun bedrog is leugen.
 119 U doet alle goddelozen van de aarde weg als schuim,
      daarom heb ik Uw getuigenissen lief.
 120 Het haar van mijn lichaam is te berge gerezen uit grote vrees voor U,
      ik heb gevreesd voor Uw oordelen.
   ain
 121 Ik heb recht en gerechtigheid gedaan;
      geef mij niet over aan mijn onderdrukkers.
 122 Wees borg voor het welzijn van Uw dienaar;
      laat de hoogmoedigen mij niet onderdrukken.
 123 Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil
      en naar de belofte van Uw rechtvaardigheid.
 124 Doe met Uw dienaar overeenkomstig Uw goedertierenheid,
      en leer mij Uw verordeningen.
 125 Ik ben Uw dienaar; geef mij inzicht,
      dan zal ik Uw getuigenissen kennen.
 126 Het is tijd voor de HEERE om te handelen,
      want zij hebben Uw wet verbroken.
 127 Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud,
      ja, meer dan zuiver goud.
 128 Daarom heb ik al Uw bevelen in alles voor recht gehouden,
      maar elk leugenpad heb ik gehaat.
   pe
 129 Uw getuigenissen zijn wonderen,
      daarom zal mijn ziel die in acht nemen.
 130  Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
      het schenkt eenvoudigen inzicht.
 131 Ik sper mijn mond open en hijg,
      want ik verlang naar Uw geboden.
 132 Wend U tot mij en wees mij genadig,
      overeenkomstig het recht voor wie Uw Naam liefhebben.
 133 Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
      laat geen enkel onrecht over mij heersen.
 134 Verlos mij van de onderdrukking door mensen,
      dan zal ik Uw bevelen in acht nemen.
 135  Doe Uw aangezicht lichten over Uw dienaar,
      en leer mij Uw verordeningen.
 136 Beken vol water stromen uit mijn ogen neer,
      omdat men Uw wet niet in acht neemt.
   tsade
 137 U bent rechtvaardig, HEERE,
      en al Uw oordelen zijn juist.
 138 U hebt in Uw getuigenissen gerechtigheid uitgevaardigd
      en grote trouw.
 139 Mijn ijver heeft mij verteerd,
      want mijn tegenstanders hebben Uw woorden vergeten.
 140  Uw woord is zeer gelouterd,
      Uw dienaar heeft het lief.
 141 Ik ben klein en veracht,
      maar Uw bevelen heb ik niet vergeten.
 142 Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig
      en Uw wet is waarachtig.
 143 Benauwdheid en nood hebben mij getroffen,
      maar Uw geboden zijn mijn bron van blijdschap.
 144 Uw rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig;
      geef mij inzicht, dan zal ik leven.
   koph
 145 Ik heb met heel mijn hart geroepen;
      verhoor mij, HEERE, ik zal Uw verordeningen in acht nemen.
 146 Ik heb U aangeroepen, verlos mij;
      dan zal ik mij aan Uw getuigenissen houden.
 147  Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen;
      op Uw woord heb ik gehoopt.
 148  Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest
      om Uw woord te overdenken.
 149 Hoor mijn stem overeenkomstig Uw goedertierenheid;
      HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw recht.
 150 Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij;
      zij zijn ver van Uw wet verwijderd.
 151 Maar U, HEERE, bent nabij,
      en al Uw geboden zijn waarachtig.
 152 Al vanouds weet ik van Uw getuigenissen,
      ja, U hebt ze voor eeuwig gegrondvest.
   resj
 153 Zie mijn ellende aan en red mij,
      want Uw wet heb ik niet vergeten.
 154 Voer mijn rechtszaak en verlos mij;
      maak mij levend overeenkomstig Uw belofte.
 155 Het heil is ver van de goddelozen,
      want zij zoeken Uw verordeningen niet.
 156 Uw barmhartigheid is groot, HEERE;
      maak mij levend overeenkomstig Uw bepalingen.
 157 Mijn vervolgers en tegenstanders zijn met velen,
      maar van Uw getuigenissen wijk ik niet af.
 158 Ik zag hen die trouweloos handelen, en ik walgde,
      omdat zij zich niet aan Uw woord hielden.
 159 Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb;
      HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid.
 160 Vanaf het begin is Uw woord waarachtig,
      al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.
   sin, sjin
 161 Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd,
      maar voor Uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad.
 162 Ik ben verblijd over Uw belofte,
      als iemand die een grote buit vindt.
 163 Ik haat de leugen en heb er een afschuw van,
      maar Uw wet heb ik lief.
 164 Ik loof U zevenmaal op een dag
      om Uw rechtvaardige bepalingen.
 165 Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; 
      voor hen ligt er geen struikelblok.
 166 Ik hoop op Uw heil, HEERE,
      en doe Uw geboden.
 167 Mijn ziel neemt Uw getuigenissen in acht,
      want ik heb ze zeer lief.
 168 Ik neem Uw bevelen en getuigenissen in acht,
      want al mijn wegen liggen voor U open.
   taw
 169 Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE;
      geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord.
 170 Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen;
      red mij overeenkomstig Uw belofte.
 171 Mijn lippen vloeien over van lofzang,
      want U leert mij Uw verordeningen.
 172 Mijn tong zal Uw woorden bezingen,
      want al Uw geboden zijn rechtvaardig.
 173 Laat Uw hand mij te hulp komen,
      want ik heb Uw bevelen uitgekozen.
 174 HEERE, ik verlang naar Uw heil;
      Uw wet is mijn bron van blijdschap.
 175 Laat mijn ziel leven, dan zal hij U loven;
      laat Uw bepalingen mij helpen.
 176  Ik heb gedwaald als een verloren schaap;
      zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.