5 maart 2021
Vers van vandaag

Ik ben niet gekomen om de Wet en de Profeten af te schaffen, ... maar te vervullen.
Mattheüs 5:17
Vervulling van de Wet en de Profeten
De Heere Jezus stelt eerst twee beginselen vast. Het eerste beginsel houdt in dat wat Jezus onderwijst, in overeenstemming is met de hele Wet en de Profeten. Want Jezus is niet gekomen om de Wet te ontbinden, maar om die te vervullen.
Het tweede beginsel houdt in, dat Zijn onderwijs haaks staat op het onderwijs van de schriftgeleerden en de Farizeeën. 'Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan' (vs. 20). Het gaat Jezus om díe manier van leven die recht doet aan de wezenlijke bedoeling van de Wet en de Profeten. Dat wordt in een zestal tegenstellingen uitgewerkt.
Wat is de hoofdsom, de kern van Gods Wet? En hoe is de praktijk van ons leven?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//