Een gewijzigde druk

De eerste  editie van de  Herziene Statenvertaling  verscheen in 2010 en  is herkenbaar  in het colofon  met de  aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de  tekst zijn vele positieve  reacties gekomen  en allerlei suggesties gekomen  van  mensen  die de tekst grondig hebben  gelezen. Al die opmerkingen  zijn verzameld  en  een  werkgroep  heeft gekeken  welke  reacties zouden  kunnen  worden doorgevoerd  in de tekst en de  voetnoten.  De aangevulde  editie is te  herkennen  aan  het colofon:  Tekst ©  2010/2016 Stichting HSV.

Het gaat om  correcties die in de  eerste jaren  zijn geïnventariseerd, zoals zetfouten, kleine tekstaanpassingen  en  op enkele  plaatsen  een  secuur doorvoeren  van  de stijlvorm  proza  of poëzie. We  geven een  paar voorbeelden.

  • Op enkele plaatsen  is in de voetnoten het woord  ‘de’ toegevoegd  aan  ‘verzen’,  bijvoorbeeld  in Genesis 4:1.
  • Op enkele plaatsen  zijn de  noten uitgebreid, zoals uitleg over het woord  ‘hoofd’, wat letterlijk ‘gezicht’  betekent  bij Genesis 4:5.
  • Meervoudsvormen eindigend op -ns  zijn enkele  keren aangepast tot -nen,  bijvoorbeeld  de  woorden ‘hoornen’  en  ‘schoonzonen’.
  • Soms is de volgorde enigszins aangepast om een zin duidelijker te laten communiceren, bv. dat heden voor u, in de stad van David, de Zaligmaker is geboren is geworden tot dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David.
  • Soms is het  Nederlands  geoptimaliseerd, bv.  onder hen  was … in Mattheüs  27: 56 is veranderd  in onder  hen waren …, omdat  er sprake  is van verschillende vrouwen die getuige waren  van wat  er staat
  • Soms is het Nederlands  explicieter gemaakt, om  geen  misverstand  te  laten ontstaan.  In Deuteronomium  26:17 is er sprake van een verbondssluiting waarbij je kunt vertalen hebt  u de Heere verklaard. Je kunt echter ook weergeven,  zoals we  nu doen  hebt u de  Heere doen verklaren.  Met  het woord  doen komt de  wederzijdse aanspraak  in het verbond  nog scherper  naar voren.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is hier te downloaden.

De wijzigingen zijn niet van  dien aard  dat we  mensen  adviseren  om  een  nieuwe  uitvoering te  kopen, indien  ze een  de  editie  uit 2010 hebben.  De teksten  zijn goed  naast  elkaar te gebruiken.