29 mei 2024
Vers van vandaag

En het Woord van God verbreidde zich en het aantal disicpelen in Jeruzalem nam sterk toe en grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam
Handelingen 6:7
Uitbreiding van de twaalf discipelen
De vacante plaats van Judas was door Matthias ingenomen, maar er komen nog meer discipelen bij. Nee, dat ging niet voetstoots. Juist toen het aantal discipelen toenam (vs.1) kwam er toch wat ruis in de gemeente. Niet alle Joden spraken Aramees, daar waren ook weduwen, afkomstig uit streken waar men alleen Grieks sprak, naar Jeruzalem gekomen. Zij werden wat achtergesteld. Opnieuw manifesteert zich hier de duivel. Het probleem wordt besproken, want woord en daad moeten samengaan. Een gemeentevergadering wordt samengeroepen en de zorgen en spanningen worden gedeeld. Zou het geen voorbeeld kunnen zijn hoe het bij spanningen en zorgen in de gemeente moet toegaan, waar het gezag van het Woord en gebed niet mogen ontbreken? Zeven broeders met Griekse namen worden gekozen. Wat wijs, want zij kennen de Griekse cultuur. Zien we hier bij hen niet het ambt van diaken ontstaan? Het aantal discipelen, mensen die geloven dat Jezus de Christus is, groeit. Zelfs priesters geloven in het offer van Jezus Christus en worden in de tempel werkeloos. Het uitgestrooide zaad van het evangelie groeit, op een bijzondere manier.
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' de zegen…daar wordt Zijn heil verkregen. (Psalm 133: 3)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/