1 Korinthe 4
1 Korinthe 4
De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe
HSV

Dienaren van Christus

1Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk Matt. 24:45; 2 Kor. 6:4; Kol. 1:25; Tit. 1:7als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God.

2En verder wordt van de beheerders verlangd Luk. 12:42dat zij betrouwbaar blijken te zijn.

3Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel.4:3 menselijk oordeel - Letterlijk: menselijke dag. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet.

4Want ik ben mij van niets bewust, Ex. 34:7; Job 9:2; Ps. 143:2maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.

5Matt. 7:1; Rom. 2:1Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Dan. 7:10; Openb. 20:12Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

6Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert Spr. 3:7; Rom. 12:3niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.

7Want wie maakt onderscheid tussen u? Joh. 3:27; Jak. 1:17En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?

8U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren!

9Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld Ps. 44:23; Rom. 8:36; 2 Kor. 4:11als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers Hebr. 10:33een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.

101 Kor. 2:3Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht.

11Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten Hand. 23:2geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats,

12Hand. 18:3; 20:34; 1 Thess. 2:9; 2 Thess. 3:8én spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, Matt. 5:44; Luk. 6:28; 23:34; Hand. 7:60; Rom. 12:14dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.

13Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

14Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar 1 Thess. 2:11als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht.

15Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: Hand. 18:11; Gal. 4:19; Filem. vs. 10; Jak. 1:18in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.

16Ik roep u er dus toe op: 1 Kor. 11:1; Filipp. 3:17; 1 Thess. 1:6; 2 Thess. 3:9word mijn navolgers.

17Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.

18Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen.

19Maar ik zal spoedig naar u toe komen, Hand. 18:21; Hebr. 6:3; Jak. 4:15zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar de kracht.

201 Kor. 2:4; 1 Thess. 1:5; 2 Petr. 1:16Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

21Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid?

4

Waarschuwing tegen hoogmoed

1Alzo houde ons een ieder mens, Matt. 24:45. 2 Kor. 6:4. Kol. 1:25. Tit. 1:7.als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.

2En voorts wordt in de uitdelers vereist, Luk. 12:42.dat elk getrouw bevonden worde.

3Doch mij is voor het minste, dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel; ja, ik oordeel ook mijzelven niet.

4Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; Ex. 34:7. Job 9:2. Ps. 143:2.doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij oordeelt, is de Heere.

5Matt. 7:1. Rom. 2:1.Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Dan. 7:10. Openb. 20:12.Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.

6En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelven en Apollos bij gelijkenis gepast, om uwentwil; opdat gij aan ons zoudt leren, Spr. 3:7. Rom. 12:3.niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een om eens anders wil, opgeblazen wordt tegen den ander.

7Want wie onderscheidt u? Joh. 3:27. Jak. 1:17.En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt?

8Alrede zijt gij verzadigd, alrede zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij geheerst; en och, of gij heerstet, opdat ook wij met u heersen mochten!

9Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld Ps. 44:23. Rom. 8:36. 2 Kor. 4:11.als tot den dood verwezen; want wij zijn Hebr. 10:33.een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.

101 Kor. 2:3.Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.

11Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten Hand. 23:2.geslagen, en hebben geen vaste woonplaats;

12Hand. 18:3. 20:34. 1 Thess. 2:9. 2 Thess. 3:8.En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en Matt. 5:44. Luk. 6:28. 23:34. Hand. 7:60. Rom. 12:14.wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;

13Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.

14Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar 1 Thess. 2:11.als mijn lieve kinderen vermaan ik u.

15Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; Hand. 18:11. Gal. 4:19. Filem. vs. 10. Jak. 1:18.want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.

16Zo vermaan ik u dan: 1 Kor. 11:1. Filipp. 3:17. 1 Thess. 1:6. 2 Thess. 3:9.zijt mijn navolgers.

17Daarom heb ik Timótheüs tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer.

18Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.

19Maar ik zal haast tot u komen, Hand. 18:21. Hebr. 6:3. Jak. 4:15.zo de Heere wil, en ik zal dan verstaan, niet de woorden dergenen, die opgeblazen zijn, maar de kracht.

201 Kor. 2:4. 1 Thess. 1:5. 2 Petr. 1:16.Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.

21Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en in den geest der zachtmoedigheid?