1 Korinthe 6
1 Korinthe 6
De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe
HSV

Rechtszaken tussen broeders

1Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?

2Matt. 19:28; Luk. 22:30Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?

3Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

4Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn.

5Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders?

6Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.

7Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Spr. 20:22; Matt. 5:39; Rom. 12:17; 1 Thess. 5:15; 1 Petr. 3:9Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?

8U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders!

9Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?

10Dwaal niet! Gal. 5:19; Efez. 5:5; Openb. 22:15Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

11Efez. 2:2; Kol. 3:7; Tit. 3:3Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent Hebr. 10:22schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Het lichaam een tempel

121 Kor. 10:23Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.

13Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.

14Rom. 8:11; 2 Kor. 4:14En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.

15Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!

16Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Gen. 2:24; Matt. 19:5; Mark. 10:8; Efez. 5:31Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.

17Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

18Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.

19Of weet u niet, 1 Kor. 3:16; 2 Kor. 6:16; Efez. 2:21; Hebr. 3:6; 1 Petr. 2:5dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

201 Kor. 7:23; Gal. 3:13; Hebr. 9:12; 1 Petr. 1:18U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

6

Rechtzaken tussen broeders

1Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?

2Matt. 19:28. Luk. 22:30.Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?

3Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

4Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.

5Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?

6Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.

7Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Spr. 20:22. Matt. 5:39. Rom. 12:17. 1 Thess. 5:15. 1 Petr. 3:9.Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?

8Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.

9Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?

10Dwaalt niet; Gal. 5:19. Efez. 5:5. Openb. 22:15.noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.

11Efez. 2:2. Kol. 3:7. Tit. 3:3.En dit waart gij sommigen; maar gij zijt Hebr. 10:22.afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods.

Waarschuwing tegen ontucht

121 Kor. 10:23.Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.

13De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.

14Rom. 8:11. 2 Kor. 4:14.En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.

15Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.

16Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Gen. 2:24. Matt. 19:5. Mark. 10:8. Efez. 5:31.Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.

17Maar die den Heere aanhangt, is één geest met Hem.

18Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.

19Of weet gij niet, 1 Kor. 3:16. 2 Kor. 6:16. Efez. 2:21. Hebr. 3:6. 1 Petr. 2:5.dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

201 Kor. 7:23. Gal. 3:13. Hebr. 9:12. 1 Petr. 1:18.Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.