1 Johannes 1
1 Johannes 1
De eerste algemene brief van de apostel Johannes
HSV

Het apostolisch getuigenis

1Wat er was Joh. 1:1vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, Joh. 1:14; 2 Petr. 1:16wat wij aanschouwd hebben Luk. 24:39; Joh. 20:27en onze handen getast hebben van het Woord des levens

2– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –

3wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.

In het licht wandelen

5En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:35,36dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

6Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

7Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, Hebr. 9:14; 1 Petr. 1:19; Openb. 1:5en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

81 Kon. 8:46; 2 Kron. 6:36; Job 9:2; Ps. 143:2; Spr. 20:9; Pred. 7:20Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

9Ps. 32:5; Spr. 28:13Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

10Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

1

Het Woord des levens geopenbaard in het vlees

1Hetgeen Joh. 1:1.van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, Joh. 1:14. 2 Petr. 1:16.hetgeen wij aanschouwd hebben, Luk. 24:39. Joh. 20:27.en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;

2(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)

3Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

De gemeenschap met God

5En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, Joh. 1:9. 8:12. 9:5. 12:35, 36.dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

6Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

7Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, Hebr. 9:14. 1 Petr. 1:19. Openb. 1:5.en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De belijdenis der zonde

81 Kon. 8:46. 2 Kron. 6:36. Job 9:2. Ps. 143:2. Spr. 20:9. Pred. 7:20.Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet.

9Ps. 32:5. Spr. 28:13.Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

10Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.