2 Johannes 1
De tweede algemene brief van de apostel Johannes

HSV

Afzender, geadresseerde, groet

1De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –

2omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:

3genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Wandelen in de waarheid en de liefde

4Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.

5En nu vraag ik u, vrouwe, 1 Joh. 2:7niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: Joh. 13:34; 15:12; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9; 1 Petr. 4:8; 1 Joh. 3:23; 4:21laten wij elkaar liefhebben.

6Joh. 15:10En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

Standvastig tegenover dwaalleraars

7Matt. 24:5,24; 2 Petr. 2:1; 1 Joh. 4:1Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

8Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

9Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

10Rom. 16:17; 2 Tim. 3:5; Tit. 3:10Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.

11Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.

Besluit

12Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.

13U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

1

Opschrift en groet

1De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;

2Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid:

3Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

De broederlijke liefde

4Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader.

5En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, 1 Joh. 2:7.niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk Joh. 13:34. 15:12. Efez. 5:2. 1 Thess. 4:9. 1 Petr. 4:8. 1 Joh. 3:23. 4:21.dat wij elkander liefhebben.

6Joh. 15:10.En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.

De valse leraars

7Matt. 24:5, 24. 2 Petr. 2:1. 1 Joh. 4:1.Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

8Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

9Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

10Rom. 16:17. 2 Tim. 3:5. Tit. 3:10.Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

11Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

12Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.

13U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.