2 Petrus 3
De tweede algemene brief van de apostel Petrus

HSV

Spotters met de wederkomst

1Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik 2 Petr. 1:13door herinnering uw zuivere gezindheid op,

2opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

31 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1; Judas vs. 18Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4en zeggen: Ezech. 12:22Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

5Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals Gen. 1:9; Ps. 24:2de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

6Gen. 7:10,21Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

7Vers 10; Ps. 102:27; Jes. 51:6; Hebr. 1:11Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd 2 Thess. 1:8en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Als een dief in de nacht

8Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, Ps. 90:4dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9Hab. 2:3De Heere vertraagt de belofte niet Vers 15; 1 Petr. 3:20(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), Jes. 30:18; Rom. 2:4maar Hij heeft geduld met ons Ezech. 18:32; 33:11; 1 Tim. 2:4en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.

10Maar de dag van de Heere zal komen Matt. 24:43,44; 1 Thess. 5:2; Openb. 3:3; 16:15als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.Dit is een verwijzing naar de wederkomst en niet naar de zondag zoals in Openbaring 1:10.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

12u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,3:12 en … verlangt - Letterlijk: zich haast. de dag Ps. 50:3; 2 Thess. 1:8waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

13Maar wij verwachten, Jes. 65:17; 66:22; Openb. 21:1overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

15Rom. 2:4en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.

16zoals ook Rom. 8:19; 1 Kor. 15:24; 1 Thess. 4:15in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Opwekking en lofprijzing

17U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

18Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

3

De wederkomst van den Heere

1Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik 2 Petr. 1:13.door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;

2Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;

31 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1. Judas vs. 18.Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

4En zeggen: Ezech. 12:22.Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

5Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en Gen. 1:9. Ps. 24:2.de aarde uit het water en in het water bestaande;

6Gen. 7:10, 21.Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7Vers 10. Ps. 102:27. Jes. 51:6. Hebr. 1:11.Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd, 2 Thess. 1:8.en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

Waardige voorbereiding

8Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, Ps. 90:4.dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

9Hab. 2:3.De Heere vertraagt de belofte niet Vers 15. 1 Petr. 3:20.(gelijk enigen dat traagheid achten), Jes. 30:18. Rom. 2:4.maar is lankmoedig over ons, Ezech. 18:32. 33:11. 1 Tim. 2:4.niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10Maar de dag des Heeren zal komen Matt. 24:43, 44. 1 Thess. 5:2. Openb. 3:3. 16:15.als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, Ps. 50:3. 2 Thess. 1:8.in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

13Maar wij verwachten, Jes. 65:17. 66:22. Openb. 21:1.naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

14Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

15Rom. 2:4.En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

16Gelijk ook Rom. 8:19. 1 Kor. 15:24. 1 Thess. 4:15.in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

17Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

18Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.