Amos 5
Het boek van de profeet Amos

HSV

Israëls val voorzegd. Vermaning tot boete

1Luister naar dit woord dat Ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël.

2Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan,

de maagd Israël.

Zij ligt verlaten op haar land,

er is niemand die haar opricht.

3Want zo zegt de Heere HEERE:

De stad die optrekt met duizend,

zal er honderd overhouden,

en die optrekt met honderd,

zal er tien overhouden

voor het huis van Israël.

4Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël:

Zoek Mij en leef!

5Maar zoek niet in Amos 4:4Bethel,

in Gilgal moet u niet komen

en u moet niet naar Berseba trekken,

want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan

en Bethel zal tot niets worden.

6Zoek de HEERE en leef!

Anders zal Hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen,

het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.

7Wee hun die recht in alsem veranderen,

die gerechtigheid ter aarde doen liggen.

8Hij Die het Job 9:9; 38:31Zevengesternte en de Orion gemaakt heeft,

Die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht,

Die de dag duister maakt als de nacht,

Die het Amos 9:6water van de zee roept

en over het aardoppervlak uitgiet:

HEERE is Zijn Naam!

9Die Zich verkwikt door de verwoesting over de sterken,

ja, verwoesting komt over de vesting.

10Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht,

zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt.

11Omdat u de arme vertrapt

en van hem een heffing op koren neemt,

daarom hebt u huizen van Zef. 1:13gehouwen steen kunnen bouwen,

maar u zult er niet in wonen;

begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten,

maar u zult de wijn ervan niet drinken.

12Want Ik weet dat uw overtredingen veel zijn,

en uw zonden talrijk:

u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan,

u duwt armen in de poort opzij.

13Daarom zwijgt de verstandige in die tijd,

want het is een kwade tijd.

14Zoek het goede en niet het kwade,

opdat u leeft!

Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn,

zoals u altijd zegt.

15Ps. 34:15; 97:10; Rom. 12:9Haat het kwade en heb het goede lief,

handhaaf het recht in de poort.

Misschien zal de HEERE, de God van de legermachten, genadig zijn

voor het overblijfsel van Jozef.

16Daarom, zo zegt de HEERE,

de God van de legermachten, de Heere:

Op alle pleinen zal er rouwklacht zijn,

op alle straten zullen ze zeggen: Ach! Ach!

Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon,

en de klaagzangers tot rouwklacht.

17En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn,

want Ik zal door uw midden trekken, zegt de HEERE.

18Jes. 5:19Wee hun die verlangend uitzien

naar de dag van de HEERE!

Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn?

Jer. 30:7; Joël 2:2; Zef. 1:15Duisternis zal hij zijn en geen licht!

19Het is zoals iemand die vlucht

voor een leeuw,

en een beer tegenkomt,

of die, als hij thuiskomt

en met zijn hand tegen de muur leunt,

door een slang wordt gebeten.

20Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn,

en geen licht;

donkerte – zonder lichtglans erover?

21Ik haat, Ik versmaad uw feesten.

Jes. 1:11; Jer. 6:20Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten,

22want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers,

Ik schep er geen behagen in.

En het dankoffer van uw gemest vee:

Ik wil het niet aanzien.

23Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg,

en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!

24Laat het recht stromen als water,

de gerechtigheid als een altijd stromende beek.

25Hand. 7:42Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht

in de woestijn, veertig jaar lang, huis van Israël?

26U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen,

en Kewan, uw beelden,

de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt!

27Daarom zal Ik u in ballingschap voeren,

verder dan Damascus, zegt de HEERE;

God van de legermachten is Zijn Naam.

5

Israëls val voorzegd. Vermaning tot boete

1Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls!

2De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die haar opricht.

3Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls.

4Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft.

5Maar zoekt Amos 4:4.Beth-El niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-séba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-El zal worden tot niet.

6Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-El;

7Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen.

8Die het Job 9:9. 38:31.Zevengesternte en den Oríon maakt, en de doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den dag als den nacht verduistert; Die de Amos 9:6.wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn Naam.

9Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting.

10Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt.

11Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van Zef. 1:13.gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn niet drinken.

12Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de nooddruftigen in de poort.

13Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn.

14Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt.

15Ps. 34:15. 97:10. Rom. 12:9.Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn.

16Daarom, zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn, en in alle wijken zullen zij zeggen: Och! och! en zullen den akkerman roepen tot treuren, en rouwklage zal zijn bij degenen, die verstand van kermen hebben.

17Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan; zegt de HEERE.

18Jes. 5:19.Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal Jer. 30:7. Joël 2:2. Zef. 1:15.duisternis wezen en geen licht.

19Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang.

20Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?

21Ik haat, Ik versmaad uw feesten, Jes. 1:11. Jer. 6:20.en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken.

22Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien.

23Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.

24Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek.

25Hand. 7:42.Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?

26Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijûn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.

27Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.