Amos 9
Het boek van de profeet Amos

HSV

Visioen van de verwoesting van Israël

1Ik zag de Heere staan bij het altaar, en Hij zei:

Sla tegen het kapiteel,

zodat de drempels beven,

en breek ze stuk op het hoofd van hen allen.

En wie van hen overblijft, dood Ik met het zwaard.

Niemand van hen die vluchten, zal ontvluchten,

en niemand van hen die ontkomen, zal gered worden.

2Ps. 139:8 enz.Al drongen zij door tot in de hel,

Mijn hand zou hen vandaar weghalen;

en al stegen zij naar de hemel op,

Ik zou hen vandaar doen neerdalen.

3Al verscholen zij zich op de top van de Karmel,

Ik zou hen opsporen om hen daar weg te halen;

en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen op de zeebodem,

daar zou Ik een slang opdracht geven hen te bijten.

4Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap,

daar zou Ik het zwaard opdracht geven hen te doden.

Ik zal Mijn ogen op hen Jer. 44:11richten

ten kwade en niet ten goede.

5De Heere, de HEERE van de legermachten,

Die het land aanraakt, zodat het wegsmelt

en al zijn inwoners rouw bedrijven,

omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl,

en wegzinken als de rivier van Egypte;

6Hij, Die Zijn Ps. 104:3,13opperzalen in de hemel bouwde

en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,

Hij, Die het Amos 5:8water van de zee riep

en uitgoot over het aardoppervlak:

HEERE is Zijn Naam.

7Bent U niet als de Cusjieten

voor Mij, Israëlieten?

spreekt de HEERE.

Heb Ik Israël niet weggeleid

uit het land Egypte,

de Filistijnen uit Kaftor

en de Syriërs uit Kir?

8Zie, de ogen van de Heere HEERE

zijn gericht op dit zondige koninkrijk.

Ik zal het wegvagen

van de aardbodem.

Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet geheel wegvagen,

spreekt de HEERE.

9Want, zie, Ik geef opdracht,

en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden,

zoals met een zeef geschud wordt;

geen steentje zal op de grond vallen.

10Door het zwaard zullen sterven

alle zondaars van Mijn volk,

die zeggen: Het kwaad zal niet naderen

en ons niet tegemoet treden.

Belofte van herstel

11Hand. 15:16Op die dag zal Ik oprichten

de vervallen hut van David.

Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,

en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,

Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;

12zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken

waarover Mijn Naam is uitgeroepen,

spreekt de HEERE, Die dit doet.

13Zie, er komen dagen,

spreekt de HEERE,

dat de ploeger de maaier zal ontmoeten

en de druiventreder de zaaier,

en dat de bergen zullen druipen van Joël 3:18jonge wijn

en al de heuvels doordrenkt zullen worden.

14Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,

zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,

zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.

15Ik zal hen Jer. 32:41in hun land planten,

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,

dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

9

Gezicht van de verwoesting van het altaar

1Ik zag den Heere staan op het altaar, en Hij zeide: Sla dien knoop, dat de posten beven, en doorkloof ze allen in het hoofd; en Ik zal hun achterste met het zwaard doden; en vliedende zal onder hen niet ontvlieden, noch de ontkomende onder hen behouden worden.

2Ps. 138:8 enz.Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in den hemel, zo zal Ik ze van daar doen nederdalen.

3En al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal Ik ze naspeuren en van daar halen; en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen in den grond van de zee, zo zal Ik van daar een slang gebieden, die zal ze bijten.

4En al gingen zij in gevangenis voor het aangezicht hunner vijanden, zo zal Ik van daar het zwaard gebieden, dat het hen dode; en Ik zal Mijn oog tegen hen Jer. 44:11.zetten ten kwade, en niet ten goede.

5Want de Heere HEERE der heirscharen is het, Die het land aanroert, dat het versmelte, en allen, die daarin wonen, treuren; en dat het geheel oprijze als een rivier, en verdronken worde als door de rivier van Egypte.

6Die Zijn Ps. 104:3, 13.opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de Amos 5:8.wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; HEERE is Zijn Naam.

7Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls? spreekt de HEERE. Heb Ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kafthor, en de Syriërs uit Kir?

8Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge; behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de HEERE.

9Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en niet één steentje zal er ter aarde vallen.

10Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen.

Belofte van herstel

11Hand. 15:16.Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;

12Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet.

13Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van Joël 3:18.zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.

14En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.

15En Ik zal ze Jer. 32:41.in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.