Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2 1
Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2

HSV

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in de hel;

op de derde dag is opgestaan van de doden;

opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;

vergeving van de zonden;

wederopstanding van het vlees;

en een eeuwig leven.

Nog niet beschikbaar