Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2 2
Belijdenisgeschriften editie Zwanepol-HSV 2

HSV

Belijdenis van Nicea

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door Wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel, en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en op de derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is naar de hemel; zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden; Wiens rijk geen einde zal hebben.

En in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, Die van de Vader en de Zoon uitgaat, Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.

En één, heilige, algemene en apostolische Kerk.

Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden, en het leven van de toekomende eeuw. Amen.

Nog niet beschikbaar