De Liturgie 4
De Liturgie

HSV

Belijdenisvragen

Ten behoeve van de kerkenraden volgen hier de vragen ontleend aan VoetiusVoetius, Pol. Eccl., I, pag. 756, 757 (1663).

Vraag 1. Verklaart en erkent u dat u de leer van onze kerken, voor zover u die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, die overeenkomt met de Heilige Schrift?

Vraag 2. Belooft u dat u door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven?

Vraag 3. Belooft u dat u in navolging van deze heilige leer uw leven altijd door Christus’ hulp en genade godzalig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en uw belijdenis met goede werken zult tooien?

Vraag 4. Belooft u dat u zich wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de vermaningen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het zou gebeuren (wat God moge verhoeden) dat u zich in leer of leven mocht te buiten gaan?

Op het jawoord laat de dienaar des Woords de zegenbede volgen:

Moge God, die dit goede werk door Zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot de dag van Christus.

Nog niet beschikbaar