Deuteronomium 34
Deuteronomium 34
Het vijfde boek van Mozes Deuteronomium
HSV

Het sterven van Mozes

1Toen beklom Mozes, vanuit de vlakten van Moab, de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de HEERE Deut. 3:27liet hem heel het land zien: van Gilead tot Dan,

2heel Naftali, het land van Efraïm en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen,34:2 de zee in het westen - Letterlijk: de achterste zee.

3het Zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar.

4En de HEERE zei tegen hem: Dit is het land waarvan Ik Gen. 12:7; 13:15; 15:18; 26:4; 28:13Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken.

5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE.

6En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. Judas vs. 9En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag.

7Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen.

8En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakten van Moab, dertig dagen lang; toen waren de dagen van het bewenen, van de rouw over Mozes, voorbij.

9Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; Num. 27:18want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden had.

10En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht,

11met al de tekenen en wonderen waarmee de HEERE hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel zijn land;

12en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden, die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte.

34

Mozes' dood

1Toen ging Mozes op, uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE Deut. 3:27.wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe;

2En het ganse Nafthali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee;

3En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe.

4En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Gen. 12:7. 13:15. 15:18. 26:4. 28:13.Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.

5Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.

6En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en Judas vs. 9.niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.

7Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan.

8En de kinderen Israëls beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleindigd.

9Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de Geest der wijsheid; Num. 27:18.want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

10En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht,

11In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Faraö, en aan al zijn knechten, en aan al zijn land;

12En in al die sterke hand, en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van gans Israël.