Exodus 17
Exodus 17
Het tweede boek van Mozes Exodus
HSV

Water uit de rots bij de Horeb

1Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats,17:1 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar hun rustplaatsen. op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken.

2En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken! Num. 20:3,4Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE op de proef?

3Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen?

4Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.

5De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, Ex. 7:20waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.

6Num. 20:9; Ps. 78:15; 114:8; 1 Kor. 10:4Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.

7Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba,17:7 Massa betekent: verzoeking; Meriba betekent: onenigheid. vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?

Israël verslaat de Amalekieten

8Deut. 25:17,18Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim.

9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.

10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.

11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.

12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.

13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.

14Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in17:14 prent het Jozua in - Letterlijk: leg het in de oren van Jozua. Num. 24:20; Deut. 25:17,18,19; 1 Sam. 15:2,3dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.

15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier!

16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! 1 Sam. 15:2De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

17

Water uit den rotssteen te Horeb

1Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls, naar hun dagreizen, uit de woestijn Sin, op het bevel des HEEREN, en zij legerden zich te Rafidîm. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken.

2Toen twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons water, dat wij drinken! Num. 20:3, 4.Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den HEERE?

3Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, en mijn vee, van dorst deed sterven?

4Zo riep Mozes tot den HEERE, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen.

5Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israël; en neem uw staf in uw hand, Ex. 7:20.waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen.

6Num. 20:9. Ps. 78:15. 114:8. 1 Kor. 10:4.Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op den rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël.

7En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israëls, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet?

Israël slaat de Amalekieten

8Deut. 25:17, 18.Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidîm.

9Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn.

10Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aäron en Hur klommen op de hoogte des heuvels.

11En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste.

12Doch de handen van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat; en Aäron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging.

13Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards.

14Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, Num. 24:20. Deut. 25:17, 18, 19. 1 Sam. 15:2, 3.dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel.

15En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!

16En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, 1 Sam. 15:2.zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!