Ezra 1
Het boek Ezra

HSV

Kores laat de Joden naar Jeruzalem terugkeren

1In 2 Kron. 36:22het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat Jer. 25:12; 29:10het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte:

2Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.

3Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont.

4En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont.

5Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont.

6En allen rondom hen ondersteunden hen1:6 ondersteunden hen - Letterlijk: maakten hun handen sterk. met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee en met kostbaarheden, naast alles wat vrijwillig gegeven was.

7Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die 2 Kon. 24:13; 2 Kron. 36:7Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst.

8Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredath, de schatbewaarder, en die Ezra 5:14telde ze en droeg ze over aan Sesbazar, de vorst van Juda.

9Dit zijn de aantallen ervan: dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen,

10dertig gouden bekers, vierhonderdtien andere zilveren bekers; andere voorwerpen: duizend.

11Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver: vijfduizend vierhonderd. Sesbazar bracht dit alles mee, toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden.

1

Kores geeft den Joden vrijheid naar hun land terug te keren

1In 2 Kron. 36:22.het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht wierd het Jer. 25:12. 29:10.woord des HEEREN, uit den mond van Jeremía, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende:

2Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te Jeruzalem, hetwelk in Juda is.

3Wie is onder ulieden van al Zijn volk? Zijn God zij met hem, en hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is, en hij bouwe het huis des HEEREN, des Gods van Israël; Hij is de God, Die te Jeruzalem woont.

4En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver, en met goud, en met have, en met beesten; benevens een vrijwillige gave, voor het huis Gods, Die te Jeruzalem woont.

5Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesteren en de Levieten, benevens een iegelijk, wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des HEEREN, die te Jeruzalem woont.

6Allen nu, die rondom hen waren, sterkten hunlieder handen met zilveren vaten, met goud, met have, en met beesten, en met kostelijkheden; behalve alles, wat vrijwillig gegeven werd.

7Ook bracht de koning Kores uit, de vaten van het huis des HEEREN, die 2 Kon. 24:13. 2 Kron. 36:7.Nebukadnézar uit Jeruzalem had uitgevoerd, en had gesteld in het huis zijns gods.

8En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mithredath, den schatmeester, die ze aan Sesbazar, den vorst van Juda, Ezra 5:14.toetelde.

9En dit is hun getal: dertig gouden bekkens, duizend zilveren bekkens, negen en twintig messen;

10Dertig gouden bekers, vierhonderd en tien andere zilveren bekers; andere vaten, duizend.

11Alle vaten van goud en van zilver waren vijf duizend en vierhonderd; deze alle voerde Sesbazar op, met degenen, die van de gevangenis opgevoerd werden, van Babel naar Jeruzalem.