Galaten 5
Galaten 5
De brief van de apostel Paulus aan de Galaten
HSV

Het geloof door de liefde werkzaam

1Sta Joh. 8:32; Rom. 6:18; 1 Petr. 2:16dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer Jes. 9:3met een juk van slavernij belasten.

2Zie, ik, Paulus, zeg u dat, Hand. 15:1als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.

3En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.

4U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

5Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.

6Matt. 12:50; Joh. 15:14; 1 Kor. 7:19; 2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Kol. 3:11In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn,5:6 het onbesneden zijn - Letterlijk: de voorhuid. maar het geloof, dat door de liefde 1 Thess. 1:3werkzaam is.

7U liep zo goed; Gal. 3:1wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?Lopen vs. snellen: Het woordje lopen zoals dat door de Statenvertalers gebruikt werd, had in de 17e eeuw de betekenis van snel lopen. Vandaar dat de HSV het grondwoord in veel gevallen met snellen, wegsnellen of toesnellen vertaalt. Op ander plaatsen, waar het om een wedstrijd gaat, is gekozen voor hardlopen. Een enkele keer is gewoon lopen voldoende omdat het zinsverband voldoende duidelijk maakt dat het om hardlopen gaat. In 2 Thes. 3:1 heeft het grondwoord een wat meer abstracte betekenis. Daar is gekozen voor zijn loop hebben.

8Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.

91 Kor. 5:6Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.

102 Kor. 2:3; 8:22Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.Ontroerd vs. in verwarring: Op het eerste gezicht lijkt er een groot verschil te zijn tussen het ontroerd worden van de SV en het in verwarring raken in de herziening. Dit is echter niet het geval. Ook hier heeft in de loop der jaren een betekenisverschuiving plaatsgehad. Ontroerd worden betekende in de tijd dat de SV ontstond iets anders dan wat wij er nu onder verstaan. Het Griekse grondwoord tarassoo betekent gewoonweg in verwarring raken. Zo is het ook overal in de HSV weergegeven, behalve in het Evangelie naar Johannes. Daar heeft het namelijk ook betrekking op de Heere Jezus (11:33; 12:27; 13:21) en is in verwarring raken minder gepast. Daarom is in dit boek gekozen voor in beroering raken.

11Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers 1 Kor. 1:23het struikelblok van het kruis tenietgedaan.

12Joz. 7:25Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Geen misbruik van de vrijheid

13Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, 1 Kor. 8:9; 1 Petr. 2:16; Judas vs. 4alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

14Rom. 13:8Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

15Maar 2 Kor. 12:20als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.

16Maar ik zeg: Rom. 13:14; 1 Petr. 2:11Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

17Rom. 7:15 enz.Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

18Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

191 Kor. 3:3; Jak. 3:14Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,

20afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,

21jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; 1 Kor. 6:10; Efez. 5:5; Kol. 3:6; Openb. 22:15waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

De vrucht van de Geest

22Efez. 5:9De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.Lankmoedig vs. geduld: Het begrip lankmoedig is zo verouderd dat niemand meer goed weet wat het betekent. Het gevolg is dat mensen betekenissen aan het woord gaan toekennen die het feitelijk niet bezit. Het Griekse grondwoord is makrothumia. Heel letterlijk betekent het traag tot toorn. Het wordt zowel van mensen (Hand 26:3) als van God (Rom 2:4) gezegd. Iemand die deze eigenschap heeft kan dus veel dulden zonder boos te worden. Vandaar dat de HSV voor geduldig heeft gekozen.

231 Tim. 1:9Daartegen richt de wet zich niet.

24Rom. 6:6; 13:14; Gal. 2:20; 1 Petr. 2:11Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

26Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

5

Het recht gebruik der Christelijke vrijheid

1Staat Joh. 8:32. Rom. 6:18. 1 Petr. 2:16.dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom Jes. 9:3.met het juk der dienstbaarheid bevangen.

2Ziet, ik Paulus zeg u, Hand. 15:1.zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

3En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

4Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

6Matt. 12:50. Joh. 15:14. 1 Kor. 7:19. 2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 3:11.Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde 1 Thess. 1:3.werkende.

7Gij liept wel; Gal. 3:1.wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

8Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

91 Kor. 5:6.Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

102 Kor. 2:3. 8:22.Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

11Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan 1 Kor. 1:23.de ergernis des kruises vernietigd.

12Joz. 7:25.Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

13Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, 1 Kor. 8:9. 1 Petr. 2:16. Judas vs. 4.alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

14Rom. 13:8.Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Lev. 19:18. Matt. 22:39. Mark. 12:31. Jak. 2:8.Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

15Maar 2 Kor. 12:20.indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Werken des vleses en vruchten des geestes

16En ik zeg: Rom. 13:14. 1 Petr. 2:11.Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17Rom. 7:15 enz.Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

191 Kor. 3:3. Jak. 3:14.De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; 1 Kor. 6:10. Efez. 5:5. Kol. 3:6. Openb. 22:15.van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

22Efez. 5:9.Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

231 Tim. 1:9.Tegen de zodanigen is de wet niet.

24Rom. 6:6. 13:14. Gal. 2:20. 1 Petr. 2:11.Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

25Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

26Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.