Genesis 2
Genesis 2
Het eerste boek van Mozes Genesis
HSV

1Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

2Ex. 20:11; 31:17; Deut. 5:14; Hebr. 4:4Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

3En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

De schepping van de mens

4Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam,2:4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam - Letterlijk: Dit zijn de afstammelingen van de hemel en de aarde. toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte –

5er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,

6maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem –

7toen vormde de HEERE God de mens uit 1 Kor. 15:47het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens 1 Kor. 15:45tot een levend wezen.... een levend wezen: In de SV lezen we levende ziel in plaats van levend wezen. Het Hebreeuwse woordje nefesj betekent echter niet ziel in de traditionele betekenis van het woord. Bij het woord ziel denken wij aan de onsterfelijke ziel, die de mensen van de dieren onderscheidt. Die betekenis past niet bij nefesj. In het Oude Testament hebben dieren ook een nefesj en is de nefesj niet onsterfelijk. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. In Genesis 2:7 lezen we de woorden nefesj chajjah. We vinden precies dezelfde woorden in Genesis 1:20 en daar slaat het overduidelijk op dieren. Vandaar dat voor levend wezen gekozen is.

8Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.

9En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook Openb. 2:7de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen.

11De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is.

12En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx.

13En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt.

14En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.

15De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

16En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

17maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

18Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

19De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam2:19 Adam - Volgens Griekse vertaling; Hebreeuws: de mens; dit geldt voor meerdere tekstplaatsen in de hoofdstukken 2, 3 en 4. om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

20Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

21Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

22En de HEERE God bouwde de rib die Hij 1 Kor. 11:8uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

23Toen zei Adam:

Deze is ditmaal

Mal. 2:14; Efez. 5:30,31been van mijn beenderen,

en vlees van mijn vlees!

Deze zal mannin2:23 mannin - Of: vrouw; het Hebreeuwse “isha” (vrouw) lijkt op “ish” (man). genoemd worden,

want uit de man

is zij genomen.

24Matt. 19:5; Mark. 10:7; Efez. 5:31Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; 1 Kor. 6:16; Efez. 5:28,29en zij zullen tot één vlees zijn.

25En zij waren beiden Gen. 3:7naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.Adam: Aldus de Septuaginta en de SV. De Hebreeuwse grondtekst heeft echter: de mens.

2

1Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.

2Ex. 20:11. 31:17. Deut. 5:14. Hebr. 4:4.Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

3En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Schepping van den mens

4Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.

5En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen.

6Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem.

7En de HEERE God had den mens geformeerd uit 1 Kor. 15:47.het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens 1 Kor. 15:45.tot een levende ziel.

8Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.

9En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en Openb. 2:7.den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads.

10En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.

11De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havíla omloopt, waar het goud is.

12En het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix.

13En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.

14En de naam der derde rivier is Hiddékel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath.

15Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.

16En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;

17Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

18Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

19Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.

20Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.

21Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.

22En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij 1 Kor. 11:8.van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

23Toen zeide Adam: Deze is ditmaal Mal. 2:14. Efez. 5:30, 31.been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

24Matt. 19:5. Mark. 10:7. Efez. 5:31.Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; 1 Kor. 6:16. Efez. 5:28, 29.en zij zullen tot één vlees zijn.

25En zij waren beiden Gen. 3:7.naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.