Genesis 23
Het eerste boek van Mozes Genesis

HSV

Dood en begrafenis van Sara

1Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat waren de levensjaren van Sara.

2En Sara stierf in Kirjath-Arba – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen.

3Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak tot de Hethieten:

4Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar Hand. 7:5geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn dode kan uitdragen en begraven.23:4 uitdragen en begraven - Letterlijk: van voor mijn aangezicht begraven; zie ook vers 8.

5De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden:

6Luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw dode in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw dode te begraven.

7Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten,

8en sprak tot hen: Als het met uw goedkeuring23:8 goedkeuring - Letterlijk: ziel. is dat ik mijn dode uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar,

9zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u.

10Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren:

11Nee, mijn heer! Luister naar mij: De akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die; begraaf uw dode.

12Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land,

13en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van het land: Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn dode daar kan begraven.

14Efron antwoordde Abraham en zei:

15Mijn heer, luister naar mij: een stuk land van vierhonderd sikkel23:15 Een sikkel is 10 tot 13 gram; zie ook vers 16. zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw dode!

16Gen. 50:13Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: vierhonderd sikkel zilver, naar de gangbare waarde voor de koopman.

17Hand. 7:16Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot,

18over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren.

19Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän.

20Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.

23

Dood van Sara

1En het leven van Sara was honderd zeven en twintig jaren; dit waren de jaren des levens van Sara.

2En Sara stierf te Kirjath-Arba, dat is Hebron, in het land Kanaän; en Abraham kwam om Sara te beklagen, en haar te bewenen.

3Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner dode, en hij sprak tot de zonen Heths, zeggende:

4Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u; Hand. 7:5.geeft mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn dode van voor mijn aangezicht begrave.

5En de zonen Heths antwoordden Abraham, zeggende tot hem:

6Hoor ons, mijn heer! gij zijt een vorst Gods in het midden van ons; begraaf uw dode in de keure onzer graven; niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw dode niet zoudt begraven.

7Toen stond Abraham op, en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Heths;

8En hij sprak met hen, zeggende: Is het met uw wil, dat ik mijn dode begrave van voor mijn aangezicht; zo hoort mij, en spreekt voor mij bij Efron, den zoon van Zohar,

9Dat hij mij geve de spelonk van Machpéla, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij dezelve mij om het volle geld geve, tot een erfbegrafenis in het midden van u.

10Efron nu zat in het midden van de zonen Heths; en Efron de Hethiet antwoordde Abraham, voor de oren van de zonen Heths, van al degenen, die ter poorte zijner stad ingingen, zeggende:

11Neen, mijn heer! hoor mij; den akker geef ik u; ook de spelonk, die daarin is, die geef ik u; voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die; begraaf uw dode.

12Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands;

13En hij sprak tot Efron, voor de oren van het volk des lands, zeggende: Trouwens, zijt gij het? lieve, hoor mij; ik zal het geld des akkers geven; neem het van mij, zo zal ik mijn dode aldaar begraven.

14En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem:

15Mijn heer! hoor mij; een land van vierhonderd sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? begraaf slechts uw dode.

16En Gen. 50:13.Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog Efron het geld, waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Heths, vierhonderd sikkelen zilvers, onder den koopman gangbaar.

17Hand. 7:16.Alzo werd de akker van Efron, die in Machpéla was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk, die daarin was, en al het geboomte, dat op den akker stond, dat rondom in zijn ganse landpale was gevestigd,

18Aan Abraham tot een bezitting, voor de ogen van de zonen Heths, bij allen, die tot zijn stadspoort ingingen.

19En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpéla, tegenover Mamre, hetwelk is Hebron, in het land Kanaän.

20Alzo werd die akker, en de spelonk die daarin was, aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Heths.