Habakuk 1
Habakuk 1
Het boek van de profeet Habakuk
HSV

Opschrift

1De last1:1 De last - Dat wil zeggen: een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. die de profeet Habakuk gezien heeft.

Strafgericht door de Chaldeeën over Juda

2HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet,

roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?

3Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite?

Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij,

er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich.

4Daarom verliest de wet zijn kracht

en komt het recht nooit meer tevoorschijn;

want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige,

daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.

5Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw,

verbijster u, sta verbijsterd,

want Hand. 13:41Ik breng in uw dagen een werk tot stand

dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt.

6Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan,

dat grimmige1:6 grimmige - Letterlijk: bittere. en onstuimige volk,

dat de breedten van de aarde doorkruist

om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn.

7Schrikwekkend en ontzagwekkend is het.

Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit.Vreselijk vs. ontzagwekkend: In de SV vinden we hier het woord vreselijk. Op het eerste gezicht lijkt het dat het ontzagwekkend van de HSV een stuk zwakker is. Toch is dat niet terecht. Het woordje vreselijk had in de tijd van de Statenvertaling een heel andere betekenis dan nu. Het betekende letterlijk: iets om te vrezen, iets om ontzag voor te hebben. Tegenwoordig heeft het echter een uiterst negatieve betekenis die hier niet past.

8Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden,

feller dan avondwolven.

Zijn ruiters komen eraan in galop,

zijn ruiters komen van ver aangevlogen

als een arend die toeschiet om te verslinden.

9Ieder van hen komt om geweld te bedrijven,

hun gezichten oostwaarts gericht,

en men verzamelt gevangenen als zand.

10Ja, zelf drijft hij de spot met de koningen,

vorsten zijn hem een bespotting.

Zelf lacht hij om elke vesting,

hij hoopt er aarde tegen op en neemt hem in.

11Dan zal hij als de wind veranderen en verdertrekken.

Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn god maakt.

Gebed en klacht van de profeet

12Bent U niet van oudsher

de HEERE, mijn God, mijn Heilige?

Wij zullen niet sterven.

HEERE, U hebt hem gesteld tot een oordeel.

Rots, U hebt hem gegrondvest om te straffen.

13U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien,

moeite kunt U niet aanschouwen.

Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen,

zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf?

14U maakt de mensen als vissen in de zee,

als kruipende dieren, die geen heerser hebben.

15Hij haalt ze alle met een vishaak op,

brengt ze bijeen met zijn sleepnet,

en verzamelt ze met zijn werpnet.

Daarom verblijdt en verheugt hij zich.

16Daarom offert hij aan zijn sleepnet,

brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet,

want daardoor is zijn vangst groot1:16 zijn vangst groot - Letterlijk: zijn deel vet.

en zijn voedsel overvloedig.

17Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken,

volken zonder medelijden blijven doden?

1

Strafgericht door de Chaldeeën over Juda

1De last, welken Hábakuk, de profeet, gezien heeft.

2HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet!

3Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op.

4Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor.

5Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Hand. 13:41.Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

6Want ziet, Ik verwek de Chaldeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.

7Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit.

8Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten.

9Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand.

10En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn; hij zal alle vesting belachen; want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen.

11Dan zal hij den geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn god.

Gebed en klacht van den profeet

12Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o HEERE! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest.

13Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij zwijgen, als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij?

14En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft?

15Hij trekt ze allen met den angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net; daarom verblijdt en verheugt hij zich.

16Daarom offert hij aan zijn garen, en rookt aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig.

17Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken, en zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden?