Handelingen 8
Handelingen 8
De Handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lukas
HSV

Het Evangelie in Samaria

1En Hand. 22:20Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; Hand. 11:19en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

2En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf Gen. 23:2; 50:10; 2 Sam. 3:31en bedreven grote rouw over hem.

3En Hand. 9:1; 22:4; 26:9; 1 Kor. 15:9; Gal. 1:13; 1 Tim. 1:13Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis.

4Zij dan die overal verspreid waren, Matt. 10:23; Hand. 11:19trokken het land door en verkondigden het Woord.

5En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.

6En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

7Mark. 16:17; Hand. 5:16; 16:18; 19:11Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen.

8En er ontstond grote blijdschap in die stad.

Simon de tovenaar

9En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad Hand. 13:6toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was.

10Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van God.

11En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan.

12Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

13En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

14Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe,

15en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.

16(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.)

17Hand. 6:6; 13:3; 19:6; 1 Tim. 4:14; 5:22; 2 Tim. 1:6Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

18En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan,

19en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.

20Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, Matt. 10:8omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt!

21U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God.

22Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt.

23Want ik zie dat u zo bitter als gal bent8:23 dat u zo bitter als gal bent - Letterlijk: dat u in een bittere gal bent. en een kluwen ongerechtigheid.

24Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: Num. 21:7Bidt u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt.

25Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen.

Filippus en de kamerheer

26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.

27En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde Joh. 12:20en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,

28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.

29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.

30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?Lopen vs. snellen: Het woordje lopen zoals dat door de Statenvertalers gebruikt werd, had in de 17e eeuw de betekenis van snel lopen. Vandaar dat de HSV het grondwoord in veel gevallen met snellen, wegsnellen of toesnellen vertaalt. Op ander plaatsen, waar het om een wedstrijd gaat, is gekozen voor hardlopen. Een enkele keer is gewoon lopen voldoende omdat het zinsverband voldoende duidelijk maakt dat het om hardlopen gaat. In 2 Thes. 3:1 heeft het grondwoord een wat meer abstracte betekenis. Daar is gekozen voor zijn loop hebben.

31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.

32Jes. 53:7En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.

33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.De woorden "Zijn geslacht" kunnen ook vertaald worden als "Zijn afkomst" of "Zijn leeftijd". Sommigen zijn van mening dat deze woorden betrekking hebben op Zijn eeuwige geboorte uit de Vader; anderen denken hierbij aan de menigte van gelovigen die Hij door Zijn dood tot Zich zou trekken (Joh. 12:32). Anderen denken bij deze woorden aan de eeuwige kracht en duur van Zijn leven na Zijn opstanding en hemelvaart (Rom. 6:9; Hebr. 7:24), en dit lijkt nog het meest overeen te komen met Jes. 53:10.

34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?

35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, Luk. 24:45verkondigde hij hem Jezus.

36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; Hand. 10:47wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.Dit vers komt niet in alle Griekse manuscripten voor.

38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

40Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

8

Het Evangelie in Samaria

1En Hand. 22:20.Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; Hand. 11:19.en zij werden allen verstrooid door de landen van Judéa en Samaria, behalve de apostelen.

2En enige godvruchtige mannen droegen Stéfanus te zamen ten grave, Gen. 23:2. 50:10. 2 Sam. 3:31.en maakten groten rouw over hem.

3En Hand. 9:1. 22:4. 26:9. 1 Kor. 15:9. Gal. 1:13. 1 Tim. 1:13.Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis.

4Zij dan nu, die verstrooid waren, Matt. 10:23. Hand. 11:19.gingen het land door, en verkondigden het Woord.

5En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus.

6En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewijl zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed.

7Mark. 16:17. Hand. 5:16. 16:18. 19:11.Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.

8En er werd grote blijdschap in die stad.

Simon de tovenaar

9En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende Hand. 13:6.toverij, en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelven, dat hij wat groots was.

10Welken zij allen aanhingen, van den kleine tot den grote, zeggende: Deze is de grote kracht Gods.

11En zij hingen hem aan, omdat hij een langen tijd met toverijen hun zinnen verrukt had.

12Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.

13En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten, die er geschiedden, ontzette hij zich.

14Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes;

15Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten.

16(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.)

17Hand. 6:6. 13:3. 19:6. 1 Tim. 4:14. 5:22. 2 Tim. 1:6.Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.

18En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan,

19Zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen Geest ontvange.

20Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, Matt. 10:8.omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!

21Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.

22Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.

23Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.

24Doch Simon, antwoordende, zeide: Num. 21:7.Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.

25Zij dan nu, als zij het Woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem, en verkondigden het Evangelie in vele vlekken der Samaritanen.

Filippus en de kamerling

26En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.

27En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candacé, de koningin der Moren, die over al haar schat was, Joh. 12:20.welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;

28En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.

29En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.

30En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

31En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

32Jes. 53:7.En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.

33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

34En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders?

35En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, Luk. 24:45.verkondigde hem Jezus.

36En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; Hand. 10:47.wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

39En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.

40Maar Filippus werd gevonden, te Azôte; en het land doorgaande, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesaréa kwam.