Hebreeën 1
Hebreeën 1
De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën
HSV

Christus de Zoon van God

1Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

2Die Hij Matt. 21:38Erfgenaam gemaakt heeft van alles, Gen. 1:3; Ps. 33:6; Joh. 1:3; Efez. 3:9; Kol. 1:16door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

32 Kor. 4:4; Filipp. 2:6; Kol. 1:15Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

4Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, Filipp. 2:9voortreffelijker is dan die van hen.

5Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: Ps. 2:7; Hand. 13:33; Hebr. 5:5U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: 2 Sam. 7:14; 1 Kron. 22:10Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

6En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: Ps. 97:7En laten alle engelen van God Hem aanbidden.

7En van de engelen zegt Hij weliswaar: Ps. 104:4Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam,

8maar tegen de Zoon zegt Hij: Ps. 45:7Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.

9U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

10En: Ps. 102:26In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.

11Jes. 51:6; 2 Petr. 3:7,10Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,

12en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

13En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Ps. 110:1; Hand. 2:34; 1 Kor. 15:25; Efez. 1:20; Hebr. 10:12Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?

14Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

1

Christus overtreft de engelen

1God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2Welken Hij gesteld Matt. 21:38.heeft tot een Erfgenaam van alles, Gen. 1:3. Ps. 33:6. Joh. 1:3. Efez. 3:9. Kol. 1:16.door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

32 Kor. 4:4. Filipp. 2:6. Kol. 1:15.Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen;

4Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij Filipp. 2:9.uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

5Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Ps. 2:7. Hand. 13:33. Hebr. 5:5.Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd? En wederom: 2 Sam. 7:14. 1 Kron. 22:10.Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

6En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: Ps. 97:7.En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.

7En tot de engelen zegt Hij wel: Ps. 104:4.Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.

8Maar tot den Zoon zegt Hij: Ps. 45:7.Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws koninkrijks is een rechte scepter.

9Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.

10En: Ps. 102:26.Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;

11Jes. 51:6. 2 Petr. 3:7, 10.Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden;

12En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.

13En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Efez. 1:20. Hebr. 10:12.Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?

14Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?