Hebreeën 2
De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën

HSV

Acht slaan op de grote zaligheid

1Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.

2Want als Hand. 7:53; Gal. 3:19het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en Gen. 19:17,26; Deut. 27:26elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,

3Hebr. 12:25hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, Matt. 4:17; Mark. 1:14die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.

4Mark. 16:20; Hand. 14:3; 19:11God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven2:4 gaven - Letterlijk: uitdelingen. van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

Wij zien Jezus

5Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,

6maar iemand heeft ergens getuigd: Ps. 8:5Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

7U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;

8Ps. 8:7; Matt. 28:18; 1 Kor. 15:27; Efez. 1:22alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,

9maar wij zien Jezus Hand. 2:33met heerlijkheid en eer gekroond, Filipp. 2:7,8Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

10Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen... heiligen: Het Griekse teleiosai betekent eigenlijk volmaken, en soms ook heiligen of inwijden. Al deze drie betekenissen kunnen op Christus toegepast worden. Hier is echter voor het woord heiligen gekozen omdat Christus dit woord zo met het oog op Zichzelf gebruikt in Joh. 17:19, en omdat het volgende vers dit woord ook gebruikt. Het woord heiligen betekent hier dat de Vader bepaald heeft dat Christus door Zijn gehoorzaamheid tot aan de kruisdood toe Zijn heerlijkheid zou binnengaan, en ons daar ook toe in staat zou stellen.

11Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, Hand. 17:26zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen,

12want Hij zegt: Ps. 22:23Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen.

13En verder: Jes. 8:17Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Jes. 8:18Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.

14Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, Joh. 1:14; Filipp. 2:7heeft Hij eveneens daaraan deel gehad Jes. 25:8; Hos. 13:14; 1 Kor. 15:54; 2 Tim. 1:10om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,

15en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven Rom. 8:15aan slavernij onderworpen waren.

16Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.

17Filipp. 2:7; Hebr. 4:15Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.

18Hebr. 4:15,16Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

2

Christus verzoent de zonden des volks

1Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.

2Want indien Hand. 7:53. Gal. 3:19.het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en Gen. 19:17, 26. Deut. 27:26.alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft;

3Hebr. 12:25.Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Matt. 4:17. Mark. 1:14.dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;

4Mark. 16:20. Hand. 14:3. 19:11.God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.

5Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken.

6Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Ps. 8:5.Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt!

7Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;

8Ps. 8:7. Matt. 28:18. 1 Kor. 15:27. Efez. 1:22.Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;

9Maar wij zien Jezus Hand. 2:33.met heerlijkheid en eer gekroond, Filipp. 2:7, 8.Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

10Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.

11Want én Hij, Die heiligt, én zij, die geheiligd worden, Hand. 17:26.zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

12Zeggende: Ps. 22:23.Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen.

13En wederom: Ps. 18:3.Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: Jes. 8:18.Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.

14Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, Joh. 1:14. Filipp. 2:7.zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, Jes. 25:8. Hos. 13:14. 1 Kor. 15:54. 2 Tim. 1:10.opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

15En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, Rom. 8:15.der dienstbaarheid onderworpen waren.

16Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan.

17Filipp. 2:7. Hebr. 4:15.Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.

18Hebr. 4:15, 16.Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.