Hooglied 3
Het boek Hooglied

HSV

De bruid zoekt en vindt

zij:

1Op mijn bed zocht ik in de nachten

Hem Die ik innig liefheb.3:1 Die ik innig liefheb - Letterlijk: Die mijn ziel liefheeft; zie ook vers 2, 3 en 4.

Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.Hem Die ik innig liefheb

2Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken,

door de straten en over de pleinen,

Hem zoeken, Die ik innig liefheb.

Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.Hem Die ik innig liefheb

3De wachters,

die in de stad de ronde deden, vonden mij.

Ik zei: Hebt u Hem gezien Die ik innig liefheb?Hem Die ik innig liefheb

4Nauwelijks was ik hen voorbijgegaan

of ik vond Hem Die ik innig liefheb.

Ik greep Hem vast, liet Hem niet meer los,

tot ik Hem gebracht had in het huis van mijn moeder,

in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft.Hem Die ik innig liefheb

5Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,

als bij de gazellen of bij de hinden op het veld,

dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert,

voordat het haar behaagt.

De bruiloftsstoet

de dochters van Jeruzalem:

6Hoogl. 8:5Wie is zij die daar uit de woestijn komt,

als zuilen van rook,

in een wolk van mirre en wierook,

van allerlei geurige kruiden van de koopman?

zij:3:6 zij - Of: de dochters van Jeruzalem.

7Zie, de draagstoel voor Salomo.

Daaromheen zestig helden,

uit de helden van Israël.

8Allen hanteren het zwaard,

geoefend als ze zijn voor de oorlog.

Ieder draagt zijn zwaard aan zijn heup

tegen de verschrikking in de nachten.

9Koning Salomo heeft voor zichzelf Hoogl. 6:12een draagkoets gemaakt

van hout uit de Libanon.

10De stijlen ervan maakte hij van zilver,

zijn leuning van goud

en zijn zitting van roodpurper.

Het binnenwerk ervan werd met liefde bekleed

door de dochters van Jeruzalem.

11Ga naar buiten en zie, dochters van Sion,

koning Salomo met de kroon

waarmee zijn moeder hem kroonde

op de dag van zijn bruiloft,

ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart!

3

1Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet; ik zeide:

2Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten; ik zal Hem zoeken, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.

3De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft?

4Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

5Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste!

De bruiloftsstoet

6Hoogl. 8:5.Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers?

7Ziet, het bed, dat Sálomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël;

8Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts.

9De koning Sálomo heeft zich Hoogl. 6:12.een koets gemaakt van het hout van Libanon.

10De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem.

11Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Sálomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.