Hosea 2
Het boek van de profeet Hosea

HSV

Het verbond van God met Israël verbroken en hernieuwd

1Klaag uw moeder aan, klaag haar aan,

want zij is Mijn vrouw niet

en Ik ben haar Man niet.

Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen,

en haar overspel van tussen haar borsten.

2Anders zal Ik haar naakt uitkleden,

haar neerzetten als op haar geboortedag,

haar maken als de woestijn,

haar doen worden als een dor land

en haar doen sterven van de dorst.

3Ook over haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen,

omdat zij kinderen van de hoererijen zijn.

4Want hun moeder heeft hoererij bedreven;

zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen.

Zij zegt immers:

Ik ga achter mijn minnaars aan;

die geven mij mijn brood en mijn water,

mijn wol en mijn vlas,

mijn olie en mijn drank.

5Daarom, zie, Ik ga uw weg met dorens omheinen,

Ik zal haar met een muur omgeven,

zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden.

6Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen;

hen zoeken, maar hen niet vinden.

Dan zal zij zeggen:

Ik ga, ik keer terug naar mijn vorige Man,

want toen had ik het beter dan nu.

7Zíj erkent echter niet

dat Ik het ben Die haar gegeven heeft

het koren, de nieuwe wijn en de olie,

dat Ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb,

dat zij voor de Baäl gebruikt hebben.

8Daarom keer Ik terug

en neem Ik Mijn koren weg op zijn tijd,

en Mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd.

Ik ruk Mijn wol en Mijn vlas weg,

waarmee zij haar naaktheid moet bedekken.

9Nu dan, Ik zal haar schaamte ontbloten

voor de ogen van haar minnaars,

en niemand Hos. 5:14zal haar uit Mijn hand redden.

10Ik zal al haar vreugde doen ophouden,

haar feesten, haar nieuwemaansdagen en haar sabbatten,

ja, al haar feestdagen.

11Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten,

waarvan zij zegt: Die vormen voor mij het hoerenloon

dat mijn minnaars mij gegeven hebben.

Maar Ik zal er een Ps. 80:13; Jes. 5:5woud van maken

en de dieren van het veld zullen ervan vreten.

12Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden,

waarop zij reukoffers aan hen bracht.

Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad

en ging achter haar minnaars aan,

maar Mij vergeet zij, spreekt de HEERE.

13Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,

haar de woestijn in leiden,

en naar haar hart spreken.

14Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,

en het Dal van Achor tot een deur van hoop.

Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,

als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

15Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE,

dat u Mij zult noemen: mijn Man,

en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!

16Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen

en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.

17Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag

met de Job 5:23; Jes. 11:6; Ezech. 14:21; 34:25dieren van het veld, met de vogels in de lucht

en de kruipende dieren op de aarde.

En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen,2:17 doen verdwijnen - Letterlijk: verbreken.

en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

18Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:

ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht,

in goedertierenheid en in barmhartigheid.

19In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;

Jer. 31:33,34en u zult de HEERE kennen.

20Op die dag zal het geschieden,

spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren.

Ik zal de hemel verhoren

en die zal de aarde verhoren.

21Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren,

en die zullen Jizreël verhoren.

22En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien

en Mij ontfermen over Lo-Ruchama.

Ik Hos. 1:10; Rom. 9:26; 1 Petr. 2:10zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk,

en hij zal zeggen: Mijn God!

2

Het verbond Gods met Israël verbroken en daarna hernieuwd

1Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen.

2Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd; ja, make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst;

3En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.

4Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven.

5Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden.

6En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen; en zij zal hen zoeken, maar niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan nu.

7Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baäl gebruikt hebben.

8Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken.

9En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen; en niemand Hos. 5:14.zal haar uit Mijn hand verlossen.

10En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden.

11En Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, waarvan zij zegt: Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben; maar Ik zal ze stellen tot een Ps. 80:13. Jes. 5:5.woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten.

12En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baäls, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.

13Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

14En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen zij optoog uit Egypteland.

15En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl!

16En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.

17En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het Job 5:23. Jes. 11:6. Ezech. 14:21. 34:25.wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.

18En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.

19En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; Jer. 31:33, 34.en gij zult den HEERE kennen.

20En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.

21En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreël verhoren.

22En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-Rucháma; en Ik Hos. 1:10. Rom. 9:26. 1 Petr. 2:10.zal zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!