Jeremia 47
Het boek van de profeet Jeremia

HSV

Profetie over de Filistijnen

1Het woord van de HEERE dat tot de profeet Jeremia kwam, tegen de Filistijnen, voordat de farao Gaza versloeg.

2Zo zegt de HEERE:

Zie, water komt opzetten uit het noorden,

het wordt tot een overstromende beek.

Ze zullen het land en al wat het bevat overstromen,

de stad en wie erin wonen.

De mensen zullen het uitschreeuwen,

alle inwoners van het land zullen weeklagen,

3vanwege het geluid van het stampen van de hoeven van zijn Jer. 4:13; 6:23machtige paarden,

vanwege het gedreun van zijn strijdwagens, het ratelen van zijn Jes. 5:28wielen.

Vaders zien niet om naar hun kinderen,

vanwege het verslappen van hun handen,

4vanwege de dag die komt

om alle Filistijnen te verdelgen,

om elke overgebleven helper

van Jer. 25:22Tyrus en Sidon uit te roeien.

Want de HEERE zal de Filistijnen verdelgen,

het overblijfsel van het kustland van Kaftor.

5Kaalheid is over Gaza gekomen,

Jer. 25:20Askelon is uitgeroeid,

samen met het overblijfsel van hun dal.

Hoelang zult u uw lichaam Deut. 14:1; Jer. 16:6kerven?

6Wee, zwaard van de HEERE,

hoelang hebt u geen rust?

Keer terug in uw schede,

kom tot rust, wees stil.

7Hoe zou u rust kunnen hebben?

De HEERE heeft immers het zwaard opdracht gegeven.

Tegen Askelon en tegen de zeekust,

daartegen heeft Hij het bestemd.

47

Profetie over de Filistijnen, Tyrus en Sidon

1Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremía geschiedde, tegen de Filistijnen; eer dat Faraö Gaza sloeg.

2Zo zegt de HEERE: Ziet, wateren komen op van het noorden, en zullen worden tot een overlopende beek, en overlopen het land en de volheid van hetzelve, de stad en die daarin wonen; en de mensen zullen schreeuwen, en al de inwoners des lands zullen huilen;

3Vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijner Jer. 4:13. 6:23.sterke paarden, vanwege het geraas zijner wagenen, en het bulderen zijner Jes. 5:28.raderen; de vaders zien niet om naar de kinderen, vanwege de slappigheid der handen;

4Vanwege den dag, die er komt om alle Filistijnen te verstoren, om Jer. 25:22.Tyrus en Sidon allen overgeblevenen helper af te snijden; want de HEERE zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kafthor, verstoren.

5Kaalheid is op Gaza gekomen; Jer. 25:20.Askelon is uitgeroeid, met het overblijfsel huns dals; hoe lang zult gij uzelven Deut. 14:1. Jer. 16:6.insnijdingen maken?

6O wee, gij zwaard des HEEREN! Hoe lang zult gij niet stil houden? Vaar in uw schede, rust en wees stil!

7Hoe zoudt gij stil houden? De HEERE heeft toch aan het zwaard bevel gegeven; tegen Askelon en tegen de zeehaven, aldaar heeft Hij het besteld.