Jeremia 6
Jeremia 6
Het boek van de profeet Jeremia
HSV

Het beleg en de wegvoering

1Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin,

uit het midden van Jeruzalem!

Blaas de bazuin in Tekoa,

geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem!

Want er ziet onheil neer vanuit het Jer. 1:13,14noorden,

een grote ramp!6:1 ramp - Letterlijk: breuk.

2Die bekoorlijke en die verwende,

Ik roei de dochter van Sion uit.

3Er komen herders naar haar toe

met hun kudden.

Zij zetten rondom tegen haar tenten op,

ieder weidt zijn stukje af.

4Verklaar haar de oorlog!6:4 Verklaar haar de oorlog! - Letterlijk: Heilig de oorlog tegen haar.

Sta op, laten we midden op de dag oprukken!

Wee ons, want de dag is bijna verstreken,

want de avondschaduwen worden langer.

5Sta op, laten we dan in de nacht oprukken,

laten we haar paleizen te gronde richten!

6Want zo zegt de HEERE van de legermachten:

Hak bomen om, werp tegen Jeruzalem een belegeringsdam op.

Dit is de stad die gestraft zal worden, enkel onderdrukking is in haar midden!

7Zoals een bron zijn water opwelt,

zo welt zij haar slechtheid op.

Geweld en verwoesting wordt in haar gehoord,

voor Mijn aangezicht is voortdurend ziekte en plaag.

8Laat u straffen, Jeruzalem,

anders zal Mijn ziel zich van u losrukken,

anders zal Ik een woestenij van u maken,

een onbewoond land!

9Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Zij zullen het overblijfsel van Israël

als een wijnstok nauwkeurig nalopen.

Jes. 24:13Laat uw hand terugkeren

als een druivenplukker langs de ranken.

10Tegen wie zal ik spreken,

en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?

Zie, onbesneden is hun Jer. 7:26oor,

zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan,

zie, het woord van de HEERE is hun

tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.

11Daarom ben ik vol van de grimmigheid van de HEERE,

ik ben het moe haar in te houden.

Giet haar dan uit over de kleine kinderen op straat,

over de kring van de jongemannen bij elkaar.

Ja, ook de man zal met de vrouw gevangen worden genomen,

de oudere met de hoogbejaarde.6:11 hoogbejaarde - Letterlijk: vol van dagen.

12Deut. 28:30Hun huizen zullen overgaan in de handen van anderen,

samen met de akkers en de vrouwen,

want Ik zal Mijn hand uitstrekken

tegen de inwoners van dit land,

spreekt de HEERE.

13Want van hun kleinste tot hun grootste,

ieder van hen is uit op winstbejag.

Van profeet tot priester

Jes. 56:11; Jer. 8:10pleegt ieder van hen bedrog.

14Jer. 8:11; Ezech. 13:10Zij genezen de breuk van Mijn volk

op het lichtst, door te zeggen:

Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.

15Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben?

Ze schamen zich niet in het minst,

ja, zij weten van geen blozen.

Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen;

ten tijde dat Ik hen zal straffen, zullen zij struikelen,

zegt de HEERE.

16Zo zegt de HEERE:

Ga staan op de wegen, en zie,

vraag naar de aloude paden,

waar toch de goede weg is, en bewandel die.

Matt. 11:29Dan zult u rust vinden voor uw ziel.

Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.

17Ik heb wachters over u aangesteld:

Sla acht op het geluid van de bazuin!

Maar zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op.

18Daarom, heidenvolken, luister,

weet, gemeenschap,

wat er onder hen leeft!

19Luister, aarde,

zie, Ik breng onheil

over dit volk.

Dat is de vrucht van hun gedachten.

Want op Mijn woorden hebben zij geen acht geslagen,

en Mijn wet, die hebben zij verworpen.

20Jes. 1:11; 66:3; Amos 5:21; Micha 6:6 enz.Waarom zou voor Mij wierook uit Sjeba moeten komen

en de beste kalmoes uit een ver land?

Uw brandoffers zijn Mij niet welgevallig,

en uw slachtoffers zijn Mij niet aangenaam.

21Daarom, zo zegt de HEERE:

Zie, Ik ga dit volk

struikelblokken geven waarover zij zullen struikelen:

de vaders samen met de zonen,

de buurman met zijn naaste, zij zullen omkomen.

22Zo zegt de HEERE:

Zie, een volk komt uit het land in het noorden,

een Jer. 50:41,42,43grote natie zal opgewekt worden van de uithoeken van de aarde.

23Boog en werpspies grijpen zij vast,

meedogenloos is het, zij zullen geen medelijden hebben.

Hun geluid bruist als de zee,

en zij rijden op paarden,

als mannen opgesteld voor de strijd

tegen u, dochter van Sion.

24Wij hebben het gerucht over hem gehoord, wij hebben de moed verloren,6:24 wij … verloren - Letterlijk: onze handen zijn slap geworden.

benauwdheid heeft ons aangegrepen, smart als van een Jer. 4:31; 49:24; 50:43barende vrouw.

25Trek het veld niet in, ga de weg niet op,

want daar is het zwaard van de vijand, angst van rondom.

26Dochter van Mijn volk, Jer. 4:8omgord u met een rouwgewaad,

wentel u in de as,

bedrijf rouw over een enig kind,

betoon een zeer bittere rouwklacht,

want plotseling zal over ons

de verwoester komen.

27Ik heb u aangesteld tot keurmeester onder Mijn volk, tot een vesting,6:27 Ik … vesting - Zie Jeremia 1:18.

opdat u hun weg zou kennen en beproeven.

28Zij allen zijn de afvalligsten van de afvalligen,

zij gaan rond met lasterpraat, als Ezech. 22:18koper en ijzer zijn ze,

verdervers zijn het, allemaal.

29De blaasbalg is verbrand,

het lood is door het vuur vergaan,

tevergeefs heeft de smelter zo ijverig gesmolten,

want de slechten zijn niet uitgezuiverd.

30Verworpen zilver noemt men hen,

want de HEERE heeft hen Jes. 1:22verworpen.

6

De belegering voorspeld

1Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin! uit het midden van Jeruzalem, en blaast de bazuin te Thekóa, en heft een vuurteken op te Beth-Cherem; want er kijkt een kwaad uit van het Jer. 1:13, 14.noorden, en een grote breuk.

2Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken;

3Maar er zullen herders tot haar komen met hun kudden; zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan; zij zullen een iegelijk zijn ruimte afweiden.

4Heiligt den krijg tegen haar, maakt u op, en laat ons optrekken op den middag; o, wee ons! want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich.

5Maakt u op, en laat ons optrekken in den nacht, en haar paleizen verderven!

6Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Houwt bomen af, en werpt een wal op tegen Jeruzalem; zij is de stad, die bezocht zal worden; in het midden van haar is enkel verdrukking.

7Gelijk een bornput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op; geweld en verstoring wordt in haar gehoord, weedom en plaging is steeds voor Mijn aangezicht.

8Laat u tuchtigen, Jeruzalem! opdat Mijn ziel niet van u afgetrokken worde, opdat Ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land.

9Zo zegt de HEERE der heirscharen: Zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok; Jes. 24:13.breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer, aan de korven.

10Tot wie zal ik spreken en betuigen, dat zij het horen? Ziet, hun Jer. 7:26.oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren; ziet, het woord des HEEREN is hun tot een smaad, zij hebben geen lust daartoe.

11Daarom ben ik vol van des HEEREN grimmigheid, ik ben moede geworden van inhouden; ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat, en over de vergadering der jongelingen te zamen; want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien, die vol is van dagen.

12Deut. 28:30.En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met te zamen de akkers en vrouwen; want Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen de inwoners dezes lands, spreekt de HEERE.

13Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe Jes. 56:11. Jer. 8:10.pleegt een ieder van hen gierigheid, en van den profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.

14Jer. 8:11. Ezech. 13:10.En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.

15Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE.

16Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; Matt. 11:29.zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.

17Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.

18Daarom hoort, gij heidenen! en verneem, o gij vergadering! wat onder hen is.

19Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten; want zij merken niet op Mijn woorden, en Mijn wet verwerpen zij.

20Jes. 1:11. 66:3. Amos 5:21. Micha 6:6 enz.Waartoe zal dan de wierook voor Mij uit Scheba komen, en de beste kalmus uit verren lande? Uw brandofferen zijn Mij niet behagelijk, en uw slachtofferen zijn Mij niet zoet.

21Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen; en daaraan zullen zich stoten te zamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen.

22Zo zegt de HEERE: Ziet, er komt een volk uit het land van het noorden, en een Jer. 50:41, 42, 43.grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde.

23Boog en spies zullen zij voeren, het is een wreed volk, en zij zullen niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij rijden; het is toegerust, als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion!

24Wij hebben zijn gerucht gehoord, onze handen zijn slap geworden; benauwdheid heeft ons aangegrepen, weedom als van een Jer. 4:31. 49:24. 50:43.barende vrouw.

25Gaat niet uit in het veld, noch wandelt op den weg; want des vijands zwaard is er, schrik van rondom!

26O dochter Mijns volks! Jer. 4:8.gord een zak aan, en wentel u in de as, maak u rouw eens enigen zoons, een zeer bitter misbaar; want de verstoorder zal ons snellijk overkomen.

27Ik heb u onder Mijn volk gesteld tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.

28Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn Ezech. 22:18.koper en ijzer; zij zijn altemaal verdervers.

29De blaasbalg is verbrand, het lood is van het vuur verteerd; tevergeefs heeft de smelter zo vlijtiglijk gesmolten, dewijl de bozen niet afgetrokken zijn.

30Men noemt ze een verworpen zilver; want de HEERE heeft hen Jes. 1:22.verworpen.