Jesaja 29
Het boek van de profeet Jesaja

HSV

Wee over Jeruzalem

1Wee Ariël, Ariël,

de stad waar David zich gelegerd heeft!

Voeg jaar bij jaar,

laat de feesten hun kringloop hebben,

2toch zal Ik Ariël in het nauw drijven,

er zal geklag en geklaag zijn,

zij zal Mij als een ariël29:2 ariël - Ariël kan betekenen leeuw van God, offeraltaar of vuurhaard en is een aanduiding van de stad Jeruzalem. zijn.

3Want Jer. 6:3; Ezech. 17:17Ik zal u rondom belegeren,

Ik zal u insluiten met bolwerken

en versterkingen tegen u opwerpen.

4Dan zult u vernederd worden, spreken vanuit de aarde

en gedempt zullen Jes. 8:19uw woorden klinken uit het stof.

Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dodenbezweerder;

en uw woorden klinken piepend uit het stof.

5Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn, worden als fijn stof,

en de menigte van geweldplegers Job 21:18; Ps. 1:4; 35:5; Jes. 17:13als voorbijvliegend kaf.

Jes. 30:13In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling.

6Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden

met donder, aardbeving en groot geluid,

wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

7Als een droom, een nachtelijk visioen

zal de menigte van al de volken worden die strijden tegen Ariël,

ja, allen die strijden tegen hem en zijn vestingen, en die hem in het nauw drijven.

8Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt, en zie, hij eet,

maar als hij ontwaakt, is hij nog onverzadigd;29:8 is hij nog onverzadigd - Letterlijk: zijn ziel is leeg.

of zoals wanneer een dorstige droomt, en zie, hij drinkt,

maar als hij ontwaakt, zie, hij is uitgeput en nog versmacht hij:29:8 versmacht hij - Letterlijk: zijn ziel versmacht.

zó zal het met de menigte van alle heidenvolken zijn

die strijden tegen de berg Sion.

9Zij aarzelen. Sta daarover verbijsterd.

Zij zijn verblijd. Roep daarom.

Zij zijn dronken, maar niet van wijn;

zij waggelen, maar niet van sterkedrank.

10Want de HEERE heeft over u uitgegoten

Rom. 11:8een geest van diepe slaap.

Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten;

en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld.

11Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld.

12Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.

13De Heere zei:

Matt. 15:8; Mark. 7:6Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond

en zij Mij eren met hun lippen,

maar hun hart ver van Mij houden,

en hun vrees voor Mij

slechts een aangeleerd gebod van mensen is,

14daarom, zie, ga Ik verder

met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar;

Jer. 49:7; Obadja vs. 8; Matt. 11:25; 1 Kor. 1:19want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan

en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen.

15Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE

om hun voornemen te verbergen;

hun daden vinden in het duister plaats,

zij zeggen: Ps. 94:7Wie ziet ons

en wie kent ons?

16U draait de zaken om!29:16 U draait de zaken om! - Letterlijk: Uw omkering!

Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem,

Jes. 45:9zodat het maaksel over zijn maker zegt:

Hij heeft mij niet gemaakt,

en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt:

Hij heeft er geen inzicht in.

Een heerlijke toekomst

17Is het niet nog een klein moment

totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld,

en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden?

18Op die dag zullen Matt. 11:5de doven horen de woorden van het Boek,

en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.

19De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben29:19 blijdschap op blijdschap hebben - Letterlijk: blijdschap toevoegen. in de HEERE,

en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.

20Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter.

En allen die uit zijn op onrecht,29:20 uit zijn op onrecht - Letterlijk: onrecht bewaken. zullen uitgeroeid worden:

21zij die een mens schuldig verklaren om een woord,

zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het recht in de poort,

zij die de rechtvaardige wegdrukken, de woestenij in.

22Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham heeft verlost:

Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden,

en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken,

23want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn midden,

dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen,

zij zullen de Heilige van Jakob als heilig erkennen,

zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël.

24Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen,

wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden.

29

Profetie tegen Jeruzalem

1Wee Aríël, Aríël! de stad, waarin David gelegerd heeft; doet jaar tot jaar; laat ze feestofferen slachten.

2Evenwel zal Ik Aríël beangstigen, en er zal treuring en droefheid wezen, en die stad zal Mij gelijk Aríël zijn.

3Want Jer. 6:3. Ezech. 17:17.Ik zal een leger in het rond om u slaan, en Ik zal u belegeren met bolwerken, en Ik zal vestingen tegen u opwerpen.

4Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en Jes. 8:19.uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen.

5En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen Job 21:18. Ps. 1:4. 35:5. Jes. 17:13.als voorbijvliegend kaf; en Jes. 30:13.het zal in een ogenblik haastelijk geschieden.

6Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.

7En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn, die tegen Aríël strijden zullen; zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen strijden, en haar beangstigen zullen.

8Het zal alzo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt, en ziet, hij eet; maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig; of, gelijk als wanneer een dorstige droomt, en ziet, hij drinkt; maar als hij ontwaakt, ziet, zo is hij nog mat, en zijn ziel is begerig; alzo zal de menigte aller heidenen zijn, die tegen den berg Sion krijgen.

9Zij vertoeven, daarom verwondert u; zij zijn vrolijk, derhalve roept gijlieden; zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterken drank.

10Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten Rom. 11:8.een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.

11Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.

12Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.

13Want de Heere heeft gezegd: Matt. 15:8. Mark. 7:6.Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

14Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; Jer. 49:7. Obadja vs. 8. Matt. 11:25. 1 Kor. 1:19.want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen.

15Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Ps. 94:7.Wie ziet ons, en wie kent ons?

16Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem, Jes. 45:9.dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; en het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: Hij verstaat het niet.

17Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden?

18En te dien dage zullen Matt. 11:5.de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.

19En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den HEERE; en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israëls verheugen.

20Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met den bespotter uit zal zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn;

21Die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen bestraft in de poort; en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste.

22Daarom zegt de HEERE, Die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jakob alzo: Jakob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden;

23Want als hij zijn kinderen, het werk Mijner handen, zien zal in het midden van hem, zullen zij Mijn Naam heiligen; en zij zullen den Heilige Jakobs heiligen, en den God van Israël vrezen.

24En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.