Jesaja 38
Het boek van de profeet Jesaja

HSV

Ziekte en genezing van Hizkia

1In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.

2Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de HEERE

3en zei: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.38:3 huilde erg - Letterlijk: huilde een groot gehuil.

4Toen kwam het woord van de HEERE tot Jesaja:

5Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen,

6en Ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen.

7En dit zal voor u het teken zijn van de HEERE, dat de HEERE dit woord dat Hij gesproken heeft, doen zal:

8Zie, Ik laat op de schaalverdeling van Achaz' zonnewijzer de schaduw, die door de zon is gedaald, tien treden teruggaan. En de zon ging de tien treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald.

9Dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was:

10Zelf zei ik: Op de helft

van mijn dagen moet ik heengaan;

in de poorten van het graf word ik beroofd

van de rest van mijn jaren.

11Ik zei: Ik zal de HEERE, de HEERE, niet zien

in het land van de levenden;

ik zal de mensen niet meer aanschouwen

onder de inwoners van de wereld.

12Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt,

als een tent van een herder;

ik heb mijn leven opgerold, zoals een wever doet,

Hij snijdt mij af van het weefgetouw.

Voordat de dag tot nacht wordt, zult U aan mij een einde gemaakt hebben.

13Ik stelde het me voor, tot de morgen toe:

als een leeuw, zo zal Hij

al mijn beenderen breken.

Voordat de dag tot nacht wordt, zult U aan mij een einde gemaakt hebben.

14Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik,

Jes. 59:11ik kirde als een duif.

Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog:

Heere, ik word neergedrukt; wees U mijn Borg!

15Wat zal ik spreken? Zoals Hij mij heeft gezegd,

heeft Híj het gedaan.

Nu mag ik al mijn jaren gerust verdergaan,

de bitterheid van mijn ziel te boven gekomen.

16Heere, bij deze dingen leeft men,

en in al deze dingen is het leven van mijn geest.

Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.

17Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest,

want Ú hebt mijn ziel lieflijk omhelsd,

van het graf van de ontbinding vandaan gehaald.

Want U hebt al mijn zonden

achter Uw rug geworpen.

18Immers, het graf zal U niet loven,

de dood U niet prijzen;

wie in de kuil neerdalen,

zullen op Uw waarheid niet hopen.

19De levende, de levende, die zal U loven,

zoals ik vandaag.

De vader zal zijn kinderen

met Uw waarheid bekendmaken.

20De HEERE was er om mij te verlossen.

Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken,

al de dagen van ons leven,

in het huis van de HEERE.

21Jesaja had namelijk gezegd: 2 Kon. 20:7Laat men een klomp vijgen nemen en die als een pleister op de zweer leggen; dan zal hij genezen.

22En Hizkia had gezegd: Wat is het teken dat ik naar het huis van de HEERE zal opgaan?

38

Wonderbare genezing van Hizkía

1In die dagen werd Hizkía krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Alzo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis; want gij zult sterven, en niet leven.

2Toen keerde Hizkía zijn aangezicht om naar den wand, en hij bad tot den HEERE.

3En hij zeide: Och HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkía weende gans zeer.

4Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Jesaja, zeggende:

5Ga henen, en zeg tot Hizkía: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen;

6En Ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad; en Ik zal deze stad beschermen.

7En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal:

8Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was.

Danklied van Hizkía

9Dit is het schrift van Hizkía, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was.

10Ik zeide: Vanwege de afsnijding mijner dagen, zal ik tot de poorten des grafs heengaan, ik word beroofd van het overige mijner jaren.

11Ik zeide: Ik zal den HEERE niet meer zien, den HEERE, in het land der levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld.

12Mijn levenstijd is weggetogen, en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut; ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web; Hij zal mij afsnijden, als van den drom; van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.

13Ik stelde mij voor tot den morgenstond toe; gelijk een leeuw, alzo zal Hij al mijn beenderen breken; van den dag tot den nacht zult Gij mij ten einde gebracht hebben.

14Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik; Jes. 59:11.ik kirde als een duif; mijn ogen verhieven zich omhoog; o HEERE! ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.

15Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan; ik zal nu al zoetjes voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel.

16Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest; want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.

17Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

18Want het graf zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen.

19De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.

20De HEERE was gereed om mij te verlossen; daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen; al de dagen onzes levens, in het huis des HEEREN.

21Jesaja nu had gezegd: 2 Kon. 20:7.Laat men nemen een klomp vijgen, en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen.

22En Hizkía had gezegd: Welk zal het teken zijn, dat ik ten huize des HEEREN zal opgaan?