Jesaja 40
Jesaja 40
Het boek van de profeet Jesaja
HSV

De verlossing van het volk Israël voorzegd

1Troost, troost Mijn volk,

zal uw God zeggen,

2spreek naar het hart van Jeruzalem

en roep haar toe

dat haar strijd vervuld is,

dat haar ongerechtigheid verzoend is,

dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft

voor al haar zonden.

3Matt. 3:3; Mark. 1:3; Luk. 3:4; Joh. 1:23Een stem van iemand die roept

in de woestijn:

Bereid de weg van de HEERE,

maak recht in de wildernis

een gebaande weg voor onze God.

4Alle dalen zullen verhoogd worden,

alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden;

wat krom is, zal recht worden;

wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.

5Joh. 1:14De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,

en alle vlees tezamen zal het zien,

want de mond van de HEERE heeft gesproken.

6Een stem zegt: Roep!

En hij zegt: Wat moet ik roepen?

Job 14:2; Ps. 90:5,6; 102:12; 103:15; Jak. 1:10; 1 Petr. 1:24Alle vlees is gras

en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.

7Het gras verdort, de bloem valt af,

als de Geest van de HEERE erover blaast.

Voorwaar, het volk is gras.

8Het gras verdort, de bloem valt af,

maar het 1 Petr. 1:25Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

9Klim op een hoge berg,

Sion, verkondigster van een goede boodschap;

verhef uw stem met kracht,

Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.

Verhef die, wees niet bevreesd.

Zeg tegen de steden van Juda:

Zie, uw God!

10Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke,

en Zijn arm zal heersen.

Zie, Jes. 62:11Zijn loon heeft Hij bij Zich,

Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.De woorden "de sterke" kan een verwijzing zijn naar de duivel. Een andere mogelijk vertaling (die in de eerste edities van de HSV voorkwam) is: "Met kracht zal Hij komen".

11Als een herder zal Hij Ezech. 34:23,24; Micha 7:14; Joh. 10:11Zijn kudde weiden:

Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen

en in Zijn schoot dragen;

de zogenden zal Hij Jes. 49:10zachtjes leiden.

God alleen is de Machtige

12Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten,

of van de hemel met een span de maat genomen,

of het stof van de aarde met een maatbeker gevat,

of de bergen gewogen in een waag,

of de heuvels op een weegschaal?

13Rom. 11:34; 1 Kor. 2:16Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild

en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?

14Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven,

Hem het pad van het recht zou leren,

Hem kennis bij zou brengen

of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen?

15Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer,

als een stofje op de weegschaal.

Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof.

16De Libanon is niet genoeg om te branden,

zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer.

17Alle volken zijn als niets voor Hem,

zij worden door Hem beschouwd als minder dan Dan. 4:35niets en als leegheid.

18Jes. 46:5; Hand. 17:29Met wie zou u God willen vergelijken,

of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?

19De vakman giet het beeld,

de edelsmid overtrekt het met goud

en smeedt er zilveren kettingen voor.

20Wie te arm is voor een hefoffer,

kiest een stuk hout dat niet kan verrotten.

Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit

om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt.

21Weet u het niet? Hoort u het niet?

Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt?

Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?

22Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde,

waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn.

Hij is het Die Job 9:8; Ps. 104:2; Jes. 44:24de hemel uitspant als een dunne doek

en uitspreidt als een tent om in te wonen.

23Hij is het Die Job 12:21; Ps. 107:40vorsten maakt tot niets,

rechters van de aarde maakt tot leegheid.

24Ja, zij zijn niet geplant,

ja, zij zijn niet gezaaid,

ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde.

Ook als Hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren,

en een storm neemt hen weg als stoppels.

25Met wie zou u Mij willen vergelijken,

of aan wie ben Ik gelijk?

zegt de Heilige.

26Sla uw ogen op naar omhoog,

en zie Wie deze dingen geschapen heeft;

Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt,

ze alle bij name roept

door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht;

er ontbreekt er niet één.

27Waarom zegt u dan, Jakob,

en spreekt u, Israël:

Mijn weg is voor de HEERE verborgen

en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?

28Weet u het niet?

Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE,

de Schepper van de einden der aarde,

wordt niet moe en niet afgemat.

Er is Ps. 147:5geen doorgronding van Zijn inzicht.

29Hij geeft de vermoeide kracht

en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

30Jongeren zullen moe en afgemat worden,

jonge mannen zullen zeker struikelen;

31maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,

zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,

zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,

zij zullen lopen en niet moe worden.

40

De verlossing van het volk Israël voorzegd

1Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.

2Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.

3Matt. 3:3. Mark. 1:3. Luk. 3:4. Joh. 1:23.Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!

4Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.

5En Joh. 1:14.de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.

6Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Job 14:2. Ps. 90:5, 6. 102:12. 103:15. Jak. 1:10. 1 Petr. 1:24.Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds.

7Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras.

8Het gras verdort, de bloem valt af; maar het 1 Petr. 1:25.Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.

9O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God!

10Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Jes. 62:11.Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.

11Hij zal Ezech. 34:23, 24. Micha 7:14. Joh. 10:11.Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij Jes. 49:10.zachtjes leiden.

God alleen is de Machtige

12Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal?

13Rom. 11:34. 1 Kor. 2:16.Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?

14Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?

15Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de eilanden henen als dun stof!

16En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer.

17Alle volken zijn als niets voor Hem; en zij worden bij Hem geacht minder dan Dan. 4:35.niet, en ijdelheid.

18Jes. 46:5. Hand. 17:29.Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op Hem toepassen?

19De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe.

20Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte; hij zoekt zich een wijzen werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankele.

21Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet?

22Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die Job 9:8. Ps. 104:2. Jes. 44:24.de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

23Die de Job 12:21. Ps. 107:40.vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid.

24Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen.

25Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige.

26Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist.

27Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij?

28Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is Ps. 147:5.geen doorgronding van Zijn verstand.

29Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.

30De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen;

31Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.