Jesaja 44
Het boek van de profeet Jesaja

HSV

Water op de dorstige

1Maar nu, luister, Jakob, Jes. 41:8; 43:5; Jer. 30:10; 46:27Mijn dienaar,

Israël, die Ik verkozen heb!

2Zo zegt de HEERE, uw Maker

en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:

Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,

Jesjurun, die Ik verkozen heb.

3Want Ik Jes. 35:7; Joël 2:28; Joh. 7:38; Hand. 2:18zal water gieten op het dorstige

en stromen op het droge.

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten

en Mijn zegen op uw nakomelingen.

4Zij zullen opkomen tussen het gras,

als wilgen aan de waterstromen.

5De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE,

een ander zal zich noemen met de naam Jakob,

weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE,

en de erenaam Israël aannemen.

God is waarachtig, afgoden zijn niets

6Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël,

zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:

Jes. 41:4; 48:12; Openb. 1:8,17; 22:13Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,

en buiten Mij is er geen God.

7En wie kan, zoals Ik, roepen,

het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten,

sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb?

En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken.

8Wees niet angstig en wees niet bevreesd.

Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?

Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij?

Deut. 4:35,39; 32:39; 1 Sam. 2:2; Jes. 45:21Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

9De makers van beelden, allen zijn zij leegheid,

hun geliefde voorwerpen doen geen nut.

Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet

en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden.

10Wie maakt er nu een god en giet een beeld

dat geen nut doet?

11Zie, al hun metgezellen Ps. 97:7; Jes. 1:29; 42:17; 45:16zullen beschaamd worden,

want vaklieden zijn slechts mensen.

Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan;

zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden.

12Jer. 10:3De ijzersmid smeedt een bijl,

werkt in de vuurgloed,

vormt het beeld met hamers,

bewerkt het met zijn sterke arm;

hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer,

hij drinkt geen water en raakt afgemat.

13De timmerman spant een meetlint uit,

tekent het hout af met een krijtstift,

maakt het glad met schaven,

tekent het af met een passer

en maakt het naar de vorm van een man,

naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen.

14Hij hakt voor zichzelf ceders om,

neemt een cipres of een eik,

en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud;

hij plant een olm en de regen maakt die groot.

15Ze dienen de mens tot brandhout,44:15 Ze … brandhout - Letterlijk: Het is voor de mens om te verbranden.

hij neemt ervan en warmt zich erbij,

hij steekt het ook aan en bakt brood.

Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor,

hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer.

16De helft ervan verbrandt hij in het vuur.

Bij die helft eet hij vlees,

braadt een braadstuk en wordt verzadigd.

Ook warmt hij zich en zegt: Ha,

ik word warm, ik zie vuur!

17Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld.

Hij knielt ervoor neer, buigt zich,

bidt het aan en zegt:

Red mij, want u bent mijn god.

18Zij weten niet en begrijpen niet,

want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien,

en hun harten, zodat zij niet begrijpen.

19Niemand neemt het ter harte,

er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen:

De helft ervan heb ik verbrand in het vuur,

ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan,

ik heb vlees gebraden en gegeten –

en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken,

zou ik knielen voor een stuk hout?

20Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht,

zodat hij zijn ziel niet redden kan en niet kan zeggen:

Is er geen bedrog in mijn rechterhand?

21Denk aan deze dingen, Jakob,

Israël, want u bent Mijn dienaar.

Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar,

Israël, u zult door Mij niet vergeten worden.

22Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,

en uw zonden als een wolk.

Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

23Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan!

Juich, diepten van de aarde!

Breek uit, bergen, in gejuich,

bossen en elke boom daarin!

Want de HEERE heeft Jakob verlost

en Zich verheerlijkt in Israël.

24Zo zegt de HEERE, uw Verlosser,

Uw Formeerder van de moederschoot af:

Ik ben de HEERE, Die alles doet:

Job 9:8; Ps. 104:2Die de hemel uitspant, Ik alleen,

Jes. 40:22; 42:5; 45:12Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

25Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt,

Die de waarzeggers waanzinnig maakt;

Die de wijzen doet terugdeinzen,

Die hun kennis tot dwaasheid maakt;

26Die het woord van Zijn knecht gestand doet,

en de raad van Zijn boden volbrengt;

Die tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden,

en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd worden,

en: Ik doe hun puinhopen herrijzen;

27Die tegen de diepte zegt: Word droog,

uw rivieren zal Ik doen opdrogen;

28Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder,

en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen,

door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd,

en tegen de tempel: Word gegrondvest.

44

Gods oppermacht en de ijdelheid der afgoden

1Maar hoor nu Jes. 41:8. 43:5. Jer. 30:10. 46:27.Mijn knecht Jakob, en Israël, dien Ik verkoren heb!

2Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb!

3Want Ik Jes. 35:7. Joël 2:28. Joh. 7:38. Hand. 2:18.zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.

4En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.

5Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël.

6Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Jes. 41:4. 48:12. Openb. 1:8, 17. 22:13.Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Ik is er geen God.

7En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen.

8Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is Deut. 4:35, 39. 32:39. 1 Sam. 2:2. Jes. 45:21.er ook een God behalve Ik? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?

9De formeerders van gesneden beelden zijn al te zamen ijdelheid, en hun gewenste dingen doen geen nut; ja, zij zelven zijn hun getuigen; zij zien niet, en zij weten niet, daarom zullen zij beschaamd worden.

10Wie formeert een god, en giet een beeld, dat geen nut doet?

11Ziet, al hun medegenoten Ps. 97:7. Jes. 1:29. 42:17. 45:16.zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen; dat zij zich altemaal vergaderen, dat zij opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen te zamen beschaamd worden.

12Jer. 10:3.De ijzersmid maakt een bijl, en werkt in den gloed, en formeert het met hamers, en werkt het met zijn sterken arm; ook lijdt hij honger, totdat hij krachteloos wordt, hij drinkt geen water, totdat hij amechtig wordt.

13De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met den draad, hij maakt het effen met de schaven, en tekent het met den passer, en maakt het naar de beeltenis eens mans, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijve.

14Als hij zich cederen afhouwt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik, en hij versterkt zich onder de bomen des wouds; hij plant een olmboom, en de regen maakt dien groot.

15Dan is het voor den mens om te verbranden, dan neemt hij daarvan, en warmt er zich bij; ook ontsteekt hij het, en bakt er brood bij; daarenboven maakt hij er een god van, en buigt zich daarvoor, hij maakt er een gesneden beeld van, en knielt er voor neder.

16Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees; hij braadt een gebraad, en hij wordt verzadigd; ook warmt hij zichzelven, en hij zegt: Hei! ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien!

17Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld; hij knielt er voor neder, en buigt zich, en bidt het aan, en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!

18Zij weten niet, en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken, dat zij niet zien, en hun harten, dat zij niet verstaan.

19En niemand van hen brengt het in zijn hart, en er is noch kennis noch verstand, dat hij zeggen zou: De helft daarvan heb ik verbrand in het vuur, ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken, ik heb vlees daarbij gebraden, en heb het gegeten; en zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken, zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is?

20Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem ter zijde afgeleid; zodat hij zijn ziel niet redden kan, noch zeggen: Is er niet een leugen in mijn rechterhand?

21Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israël! Want gij zijt Mijn knecht, Ik heb u geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden.

22Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

23Zingt met vreugde, gij hemelen! want de HEERE heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israël.

24Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Job 9:8. Ps. 104:2.Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Jes. 40:22. 42:5. 45:12.Die de aarde uitspant door Mijzelven;

25Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast;

26Die het woord Zijns knechts bevestigt, en den raad Zijner boden volbrengt; Die tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond worden; en tot de steden van Juda: Gij zult herbouwd worden, en Ik zal haar verwoeste plaatsen oprichten.

27Die tot de diepte zegt: Verdroog, en uw rivieren zal Ik verdrogen.

28Die van Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welgevallen volbrengen; zeggende ook tot Jeruzalem: Word gebouwd; en tot den tempel: Word gegrond.