Jesaja 51
Het boek van de profeet Jesaja

HSV

De reddende gerechtigheid van God

1Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt,

u die de HEERE zoekt.

Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent,

de holte van de put waaruit u gegraven bent.

2Aanschouw Abraham, uw vader,

en Sara, die u gebaard heeft.

Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem,

Ik zegende hem en maakte hem talrijk.

3Want de HEERE zal Sion troosten,

Hij zal al haar puinhopen troosten.

Hij zal haar woestijn maken als Eden,

haar wildernis als de hof van de HEERE.

Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,

dankzegging en luid psalmgezang.

4Sla acht op Mij, Mijn volk,

Mijn natie, hoor Mij aan,

want een wet zal van Mij uitgaan

en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.

5Mijn gerechtigheid is nabij,

Mijn heil treedt tevoorschijn

en Mijn armen zullen de volken oordelen,

de kustlanden zullen op Mij wachten

en op Mijn arm zullen ze hopen.

6Sla uw ogen op naar de hemel

en aanschouw de aarde beneden,

want de hemel zal verdwijnen als rook,

de aarde zal verslijten als een kleed,

evenzo51:6 evenzo - Of: als muggen. zullen haar bewoners sterven.

Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan,

Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

7Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent,

volk dat Mijn wet Ps. 37:31in zijn hart heeft,

Vers 12; Ps. 118:6wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen,

wees niet ontsteld door hun beschimpingen.

8Want Jes. 50:9de mot zal hen opeten als een kleed,

de mottenlarve zal hen opeten als wol.

Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan,

en Mijn heil van generatie op generatie.

9Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht,

arm van de HEERE!

Ontwaak als in de dagen van weleer,

als bij de generaties van vroeger eeuwen!

Bent u het niet die Rahab hebt neergehouwen,

het zeemonster doorboord?

10Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd,

de wateren van de grote watervloed,

Jes. 43:16die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg,

zodat de verlosten erdoor konden gaan?

11Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren

en met gejuich in Sion komen.

Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,

vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,

verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

12Ik, Ik ben het Die u troost.

Wie bent u dat u bevreesd bent voor Vers 7; Ps. 118:6een sterveling, die sterven moet,

voor een mensenkind, gras, dat vergaat,

13en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft,

Job 9:8; Ps. 104:2; Jes. 40:22; 42:5; 44:24Die de hemel uitgespannen heeft

en de aarde gegrondvest,

en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent

vanwege de woede van de onderdrukker,

wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten?

Waar is dan de woede van de onderdrukker?

14De geknevelde zal snel worden losgelaten,

hij zal niet sterven in de put van ellende,

zijn brood zal hem niet ontbreken.

15Want Ik ben de HEERE, uw God,

Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen,

HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

16Ik leg Mijn woorden in uw mond,

en bedek u onder de schaduw van Mijn hand,

om de hemel te planten en de aarde te grondvesten,

om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk.

17Jes. 52:1Ontwaak, ontwaak,

sta op, Jeruzalem!

U die uit de hand van de HEERE gedronken hebt

de beker van Zijn grimmigheid;

de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken.

18Er is niemand die haar zachtjes leidt

van al de kinderen die zij heeft gebaard;

er is niemand die haar hand grijpt

onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht.

19Jes. 47:9Deze twee dingen zijn u overkomen.

Wie betuigt u zijn medeleven?

Er is verwoesting en ondergang,51:19 ondergang - Letterlijk: breuk. honger en zwaard.

Door wie zal Ik u troosten?

20Klaagl. 2:11,12Uw kinderen zijn uitgeput,

zij liggen op de hoeken van alle straten, als een antilope in een net;

zij zijn vol van de grimmigheid van de HEERE,

van de bestraffing door uw God.

21Daarom, luister toch hiernaar,

u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn.

22Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God,

Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren:

Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand,

de droesem van de beker van Mijn grimmigheid –

u zult die voortaan niet meer drinken.

23Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven,

die tegen uw ziel zeiden:

Werp je neer, dan lopen wij over je heen.

En u legde uw rug neer als was u aarde,

als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.

51

Herstelling en geluk van Israël

1Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt.

2Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.

3Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.

4Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.

5Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.

6Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven; maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

7Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, Ps. 37:31.in welks hart Mijn wet is! Vers 12. Ps. 118:6.vreest niet de smaadheid van den mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet.

8Want Jes. 50:9.de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol; maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en Mijn heil van geslacht tot geslachten.

9Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Die den zeedraak verwond hebt?

10Zijt Gij het niet, Die de zee, de wateren des groten afgronds, droog gemaakt hebt? Jes. 43:16.Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen?

11Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.

12Ik, Ik ben het, Die u troost; wie zijt gij, dat gij vreest voor Vers 7. Ps. 118:6.den mens, die sterven zal? en voor eens mensen kind, dat hooi worden zal?

13En vergeet den HEERE, Die u gemaakt heeft, Job 9:8. Ps. 104:2. Jes. 40:22. 42:5. 44:24.Die de hemelen heeft uitgebreid, en de aarde gegrond heeft, en vreest geduriglijk den gansen dag, vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers?

14De omzwevende gevangene zal haastelijk los gelaten worden; en hij zal in den kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken.

15Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

16En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijn volk.

17Jes. 52:1.Waak op, waak op, sta op, Jeruzalem! gij, die gedronken hebt van de hand des HEEREN den beker Zijner grimmigheid; den droesem van den beker der zwijmeling hebt gij gedronken, ja, uitgezogen.

18Er is niemand van al de kinderen, die zij gebaard heeft, die haar zachtjes leidt; en niemand van al de kinderen, die zij opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt.

19Jes. 47:9.Deze twee dingen zijn u wedervaren, wie heeft medelijden met u? Er is verwoesting, en verbreking, en honger, en zwaard, door wien zal Ik u troosten?

20Klaagl. 2:11, 12.Uw kinderen zijn in bezwijming gevallen, zij liggen vooraan op alle straten, gelijk een wilde os in het net; zij zijn vol van de grimmigheid des HEEREN, van de schelding uws Gods.

21Daarom hoort nu dit, gij bedrukten! en gij dronkenen, maar niet van wijn!

22Alzo zegt de Heere, de HEERE en uw God, Die Zijns volks zaak twisten zal: Zie, Ik neem den beker der zwijmeling van uw hand, den droesem van den beker Mijner grimmigheid; gij zult dien voortaan niet meer drinken.

23Maar Ik zal hem dien, die u bedroefd hebben, in de hand zetten, die tot uw ziel zeiden: Buig u neder, dat wij over u gaan; en gij legdet uw rug neder als aarde, en als een straat dergenen, die daarover gaan.