Jesaja 61
Het boek van de profeet Jesaja

HSV

Het jubeljaar van de verlossing

1De Luk. 4:17,18,19,20Geest van de Heere HEERE is op Mij,

omdat de HEERE Mij gezalfd heeft

om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen

en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

2om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE

en de dag van de wraak van onze God;

om alle treurenden te troosten;

3om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden

sieraad in plaats van as,

vreugdeolie in plaats van rouw,

een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,

opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,

een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

4Zij zullen Jes. 58:12verwoeste plaatsen van weleer herbouwen,

de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten,

de verwoeste steden vernieuwen,

die verwoest lagen, van generatie op generatie.

5Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden,

vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.

6Ú echter zult genoemd worden: 1 Petr. 2:5,9; Openb. 1:6; 5:10 enz.priesters van de HEERE,

men zal u noemen: dienaren van onze God.

U zult het vermogen van heidenvolken eten,

u zult u beroemen in hun luister.

7In plaats van uw dubbele schaamte en schande

zullen zij juichen over hun deel.

Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben,

zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

8Want Ik, de HEERE, heb het recht lief,

Ik haat roof bij het brandoffer,61:8 bij het brandoffer - Ook mogelijk is de vertaling: met onrecht.

en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn

en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.

9Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden,

en hun nakomelingen te midden van de volken.

Allen die hen zien, zullen erkennen

dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.

10Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,

mijn ziel verheugt zich in mijn God,

want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,

de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,

zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,

en een bruid zich tooit met haar sieraden.

11Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt,

en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen,

zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen

en lof voor alle volken.

61

Het genadejaar des HEEREN

1De Luk. 4:17, 18, 19, 20.Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

2Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;

3Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

4En zij zullen Jes. 58:12.de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht.

5En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn.

6Doch gijlieden zult 1 Petr. 2:5, 9. Openb. 1:6. 5:10 enz.priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

7Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben.

8Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken.

9En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, dat de HEERE gezegend heeft.

10Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.

11Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.