Johannes 12
Johannes 12
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
HSV

De zalving van Jezus in Bethanië

1Jezus Matt. 26:6; Mark. 14:3; Luk. 7:37; Joh. 11:2dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.

2Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.

3Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.

4Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:

5Mark. 14:5Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen12:5 penningen - Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider. verkocht en aan de armen gegeven?

6En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, Joh. 13:29en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.

7Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op Mark. 14:8de dag van Mijn begrafenis.

8Want de Deut. 15:11; Matt. 26:11; Mark. 14:7armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.

9Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, Joh. 11:44die Hij uit de doden opgewekt had.

10En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,

11omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden.

De intocht in Jeruzalem

12Matt. 21:8; Mark. 11:8; Luk. 19:36Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,

13namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Ps. 118:26Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

14En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is:

15Jes. 62:11; Zach. 9:9; Matt. 21:5Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.

16Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.

17De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.

18Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had.

19De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: Joh. 11:47U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.

Het stervend tarwegraan

20Nu waren er enkele Grieken onder hen Hand. 8:27die gekomen waren om op het feest te aanbidden.

21Die dan gingen naar Filippus, Joh. 1:45die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien.

22Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus.

23Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen Joh. 13:32; 17:1dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.

24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 1 Kor. 15:36Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

25Matt. 10:39; 16:25; Mark. 8:35; Luk. 9:24; 17:33Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.

26Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en Joh. 14:3; 17:24waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

27Nu Matt. 26:37,38,39; Mark. 14:34; Luk. 22:44is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.MAT 2:3}

28Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.

29De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

30Jezus antwoordde en zei: Joh. 11:42Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.

31Joh. 16:11; Efez. 2:2Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, Joh. 14:30; Kol. 2:15nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

32Num. 21:9; 2 Kon. 18:4; Joh. 3:14; 8:28En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

33En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.

34De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord 2 Sam. 7:16; 1 Kron. 22:10; Ps. 45:7; 89:37; 110:4; Jes. 9:5; Jer. 23:6; Ezech. 37:26; Dan. 2:44; 7:14,27; Micha 4:7; Hebr. 1:8dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?

35Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd Vers 46; Joh. 1:9; 8:12; 9:5is het licht bij u; Jer. 13:16; Efez. 5:8; 1 Thess. 5:4wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

36Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Blijvend ongeloof van de Joden

37Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;

38opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Jes. 53:1; Rom. 10:16Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?

39Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:

40Jes. 6:9; Ezech. 12:2; Matt. 13:14; Mark. 4:12; Luk. 8:10; Hand. 28:26; Rom. 11:8Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.

41Jes. 6:1Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.

42Joh. 7:13,48En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, Joh. 9:22opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.

43Joh. 5:44Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.

44Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.

45Joh. 10:30; 14:9En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

46Vers 35; Jes. 42:6; 49:6; Joh. 1:9; 8:12; 9:5; Hand. 13:47Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

47En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, Joh. 3:17; 9:39want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

48Joh. 3:18; 8:24Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk Mark. 16:16het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

49Deut. 18:18; Joh. 3:11; 5:20; 7:16; 8:28; 14:10,24; 16:13Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

50En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.

12

Zalving van Jezus te Bethanië

1Jezus Matt. 26:6. Mark. 14:3. Luk. 7:37. Joh. 11:2.dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanië, daar Lázarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden.

2Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lázarus was een van degenen, die met Hem aanzaten.

3Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf.

4Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskáriot, die Hem verraden zou:

5Mark. 14:5.Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven?

6En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, Joh. 13:29.en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd.

7Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen Mark. 14:8.den dag Mijner begrafenis.

8Want de Deut. 15:11. Matt. 26:11. Mark. 14:7.armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.

9Een grote schare dan der Joden verstond, dat Hij aldaar was; en zij kwamen, niet alleen om Jezus' wil, maar opdat zij ook Lázarus zouden zien, Joh. 11:44.dien Hij uit de doden opgewekt had.

10En de overpriesters beraadslaagden, dat zij ook Lázarus doden zouden.

11Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil, en geloofden in Jezus.

Intocht te Jeruzalem

12Matt. 21:8. Mark. 11:8. Luk. 19:36.Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,

13Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Ps. 118:26.Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!

14En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is:

15Jes. 62:11. Zach. 9:9. Matt. 21:5.Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.

16Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan hadden.

17De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lázarus uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt had.

18Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken gedaan had.

19De farizeeën dan zeiden onder elkander: Joh. 11:47.Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na.

De vraag der Grieken

20En er waren sommige Grieken uit degenen, Hand. 8:27.die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden;

21Dezen dan gingen tot Filippus, Joh. 1:45.die van Bethsáïda in Galiléa was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien.

22Filippus kwam en zeide het Andréas; en Andréas en Filippus wederom zeiden het Jezus.

23Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, Joh. 13:32. 17:1.dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.

24Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 1 Kor. 15:36.Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

25Matt. 10:39. 16:25. Mark. 8:35. Luk. 9:24. 17:33.Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

26Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en Joh. 14:3. 17:24.waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

27Nu Matt. 26:37, 38, 39. Mark. 14:34. Luk. 22:44.is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.

28Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.

29De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

30Jezus antwoordde en zeide: Joh. 11:42.Niet om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil.

31Joh. 16:11. Efez. 2:2.Nu is het oordeel dezer wereld; Joh. 14:30. Kol. 2:15.nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.

32Num. 21:9. 2 Kon. 18:4. Joh. 3:14. 8:28.En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

33(En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.)

34De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, 2 Sam. 7:16. 1 Kron. 22:10. Ps. 45:7. 89:37. 110:4. Jes. 9:5. Jer. 23:6. Ezech. 37:26. Dan. 2:44. 7:14, 27. Micha 4:7. Hebr. 1:8.dat de Christus blijft in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?

35Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd Vers 46. Joh. 1:9. 8:12. 9:5.is het Licht bij ulieden; Jer. 13:16. Efez. 5:8. 1 Thess. 5:4.wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.

36Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.

De Joden blijven verhard

37En hoewel Hij zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

38Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Jes. 53:1. Rom. 10:16.Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard?

39Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft:

40Jes. 6:9. Ezech. 12:2. Matt. 13:14. Mark. 4:12. Luk. 8:10. Hand. 28:26. Rom. 11:8.Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

41Jes. 6:1.Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.

42Joh. 7:13, 48.Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der farizeeën wil beleden zij het niet; Joh. 9:22.opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.

43Joh. 5:44.Want zij hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God.

44En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft.

45Joh. 10:30. 14:9.En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft.

46Vers 35. Jes. 42:6. 49:6. Joh. 1:9. 8:12. 9:5. Hand. 13:47.Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.

47En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; Joh. 3:17. 9:39.want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.

48Joh. 3:18. 8:24.Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; Mark. 16:16.het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

49Deut. 18:18. Joh. 3:11. 5:20. 7:16. 8:28. 14:10, 24. 16:13.Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal.

50En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft.