Johannes 2
Johannes 2
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
HSV

De bruiloft in Kana

1En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.

2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.

3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.Hier staat letterlijk: Wat aan Mij en aan u? Dit is een Hebreeuwse wijze van spreken waar een verwijt in doorklinkt. We vinden een vergelijkbare uitdrukking in het Oude Testament, en wel in 2 Sam. 16:10 en 2 Sam. 19:22.

5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

6En daar waren zes stenen watervaten neergezet, Mark. 7:3volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.2:6 metreten - Een metreet komt overeen met ruim 39 liter.

7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.

8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.

10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.

11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.De woorden begin van de tekenen geven aan dat dit het eerste van al de wonderen is die Jezus ooit in het openbaar verricht heeft, of het eerste dat Hij in Galilea gedaan heeft, zoals af te leiden valt uit Joh. 4:46,54. Een andere mogelijke vertaling is beginsel of grondpatroon.

12Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.

De tempelreiniging

13En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.

14Matt. 21:12; Mark. 11:15; Luk. 19:45En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten.

15En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.

16En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.

17En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: Ps. 69:10De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.

18Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Matt. 12:38; 16:1; Mark. 8:11; Luk. 11:29; Joh. 6:30Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?

19Jezus antwoordde en zei tegen hen: Matt. 26:61; 27:40; Mark. 14:58; 15:29Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.

20De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?

21Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

22Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, Luk. 24:8herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.

23En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.

24Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende,

25en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, 1 Sam. 16:7; 1 Kron. 28:9; Ps. 7:10; 103:14; Jer. 11:20; 17:10; 20:12; Joh. 6:64want Hij wist Zelf wat in de mens was.

2

De bruiloft te Kana

1En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was aldaar.

2En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft.

3En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.

4Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.

5Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.

6En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, Mark. 7:3.naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metréten.

7Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.

8En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het.

9Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.

10En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.

11Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

12Daarna ging Hij af naar Kapérnaüm, Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen.

De tempelreiniging

13En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.

14Matt. 21:12. Mark. 11:15. Luk. 19:45.En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende.

15En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.

16En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

17En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: Ps. 69:10.De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.

18De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Matt. 12:38. 16:1. Mark. 8:11. Luk. 11:29. Joh. 6:30.Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?

19Jezus antwoordde en zeide tot hen: Matt. 26:61. 27:40. Mark. 14:58. 15:29.Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

20De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?

21Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.

22Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, Luk. 24:8.werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had.

23En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.

24Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende,

25En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; 1 Sam. 16:7. 1 Kron. 28:9. Ps. 7:10. 103:14. Jer. 11:20. 17:10. 20:12. Joh. 6:64.want Hij Zelf wist, wat in den mens was.