Klaagliederen 3
Het boek Klaagliederen

HSV

Lijden en hoop

1Ik ben de man die ellende gezien heeft aleph

door de stok van Zijn verbolgenheid.

2Mij heeft Hij geleid en doen gaanaleph

in duisternis, en niet in licht.

3Ja, Hij heeft telkens weer Zijn handaleph

tegen mij gekeerd, de hele dag.

4Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren, beth

Hij heeft mijn beenderen gebroken.

5Hij heeft tegen mij aan gebouwd en Hij heeft mij omsingeldbeth

met gal en moeite.

6In duistere oorden doet Hij mij wonen, beth

als degenen die allang dood zijn.

7Hij heeft een muur om mij heen opgeworpen, zodat ik er niet uit kan gaan; gimel

Hij heeft mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt.

8Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, gimel

sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed.

9Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen, gimel

mijn paden heeft Hij krom gemaakt.

10Een loerende beer is Hij voor mij, daleth

een leeuw op verborgen plaatsen.

11Mijn wegen heeft Hij afgebogen en Hij heeft mij verscheurd; daleth

Hij heeft van mij een woestenij gemaakt.

12Hij heeft Zijn boog gespannen, daleth

en Hij stelde mij als doelwit voor Zijn pijl.

13Hij heeft in mijn nieren doen binnendringenhe

de pijlen3:13 de pijlen - Letterlijk: de zonen. uit Zijn koker.

14Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk, he

het onderwerp van hun spotlied, de hele dag.

15Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, he

Hij heeft mij met alsem doordrenkt.

16Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stukbijten, waw

Hij heeft mij in de as neergedrukt.

17Van vrede verstoten is mijn ziel, waw

ik ben het goede vergeten.

18En ik zei: Mijn kracht is vergaan, waw

en wat ik van de HEERE verwachtte.

19Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, zain

aan de alsem en de gal.

20Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zain

zij buigt zich neer in mij.

21Dit zal ik ter harte nemen, zain

daarom zal ik hopen:

22Het is Jes. 1:9; Hab. 3:13de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, cheth

dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!

23Nieuw Ps. 30:6zijn ze, elke morgen; cheth

groot is Uw trouw!

24Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, cheth

Hab. 2:3daarom zal ik op Hem hopen.

25Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, teth

voor de ziel die Hem zoekt.

26Goed is het te hopen en stil te wachtenteth

op het heil van de HEERE.

27Goed is het voor een man, als hijteth

een juk draagt in zijn jeugd.

28Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, jod

omdat Hij het hem opgelegd heeft.

29Laat hij zijn mond in het stof steken: jod

Hand. 8:22misschien is er hoop.

30Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, jod

laat hij met smaad verzadigd worden.

31Want niet voor eeuwig verstootkaph

de Heere!

32Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermenkaph

naar de grootheid van Zijn goedertierenheid.

33Want niet van harte verdrukt Hijkaph

en bedroeft Hij mensenkinderen.

34Dat men vertrapt onder zijn voetenlamed

alle gevangenen van de aarde;

35dat men het recht van een man buigtlamed

voor het aangezicht van de Allerhoogste;

36dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt; lamed

zou de Heere het niet zien?

37Ps. 33:9Wie zegt iets en het gebeurt, mem

als de Heere het niet gebiedt?

38Jes. 45:7; Amos 3:6Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voortmem

het kwade en het goede?

39Wat klaagt dan een mens die leeft? mem

Laat ieder klagen over zijn zonden!

40Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, nun

en laten wij terugkeren tot de HEERE!

41Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, nun

tot God in de hemel!

42Wíj hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest! nun

Ú hebt niet vergeven!

43U hebt U in toorn gehuld en hebt ons achtervolgd; samech

U hebt gedood, U hebt niet gespaard.

44U hebt U in een wolk gehuld, samech

zodat er geen gebed doorkwam.

45Uitvaagsel en afval hebt U van ons gemaaktsamech

in het midden van de volken!

46Zij hebben tegen ons hun mond opengesperd, pe

al onze vijanden.

47Angst en valkuil zijn over ons gekomen, pe

de verwoesting en de ondergang.3:47 ondergang - Letterlijk: breuk; zie ook vers 48.

48Waterbeken stromen neer uit mijn oogpe

vanwege de ondergang van de dochter van mijn volk.

49Mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden, ain

omdat er geen rust is;

50totdat de HEERE neerkijkt en zietain

uit de hemel.

51Mijn oog doet mijn ziel kwelling aanain

vanwege al de dochters van mijn stad.

52Zij die mijn vijanden zijn zonder reden, tsade

hebben fel op mij gejaagd als op een vogel.

53Zij hebben mijn leven in een put gesmoord, tsade

en hebben een steen op mij geworpen.

54Water heeft mijn hoofd overstroomd; tsade

ik zei: Ik ben afgesneden!

55Ik heb Uw Naam aangeroepen, HEERE, koph

vanuit het diepste van de put.

56U hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor nietkoph

voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep.

57U bent nabij geweest op de dag dat ik U aanriep; koph

U hebt gezegd: Wees niet bevreesd!

58U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd, resj

U hebt mijn leven verlost.

59U, HEERE, hebt mijn verdrukking gezien; resj

verschaf mij recht.

60U hebt al hun wraakzucht gezien, resj

al hun plannen waren tegen mij.

61U hebt hun smaden gehoord, HEERE, sin, sjin

al hun plannen waren tegen mij;

62de taal van mijn tegenstanders3:62 de taal van mijn tegenstanders - Letterlijk: de lippen van wie tegen mij opstaan. en hun gemompelsin, sjin

tegen mij de hele dag.

63Aanschouw hun zitten en opstaan: sin, sjin

ik ben hun spotlied.

64Vergeldt u hun, HEERE, wat zij verdienen, taw

naar het werk van hun handen.

65Geeft U hun een deksel op het hart; taw

laat Uw vloek over hen zijn!

66Achtervolgt U hen in toorn en vaagt U hen wegtaw

van onder de hemel van de HEERE.

3

Aansporing tot zelfvernedering en gebed

1Aleph. Ik ben de man, die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid.

2Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.

3Aleph. Hij heeft Zich immers tegen mij gewend, Hij heeft Zijn hand den gansen dag veranderd.

4Beth. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, Hij heeft mijn beenderen gebroken.

5Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd, en Hij heeft mij met galle en moeite omringd.

6Beth. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen, die over lang dood zijn.

7Gimel. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uit gaan kan; Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard.

8Gimel. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed.

9Gimel. Hij heeft mij wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, Hij heeft mijn paden verkeerd.

10Daleth. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen.

11Daleth. Hij heeft mijn wegen afgewend; en Hij heeft mij in stukken gebroken; Hij heeft mij woest gemaakt.

12Daleth. Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld.

13He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

14He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.

15He. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt.

16Vau. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.

17Vau. En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.

18Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.

19Zain. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en galle.

20Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.

21Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;

22Cheth. Het zijn Jes. 1:9. Hab. 3:13.de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;

23Cheth. Zij Ps. 30:6.zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

24Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, Hab. 2:3.daarom zal ik op Hem hopen.

25Teth. De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziele, die Hem zoekt.

26Teth. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN.

27Teth. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.

28Jod. Hij zitte eenzaam, en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.

29Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: Hand. 8:22.Misschien is er verwachting.

30Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad.

31Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid.

32Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.

33Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte.

34Lamed. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt;

35Lamed. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten;

36Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?

37Mem. Ps. 33:9.Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt?

38Mem. Jes. 45:7. Amos 3:6.Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

39Mem. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.

40Nun. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.

41Nun. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende:

42Nun. Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.

43Samech. Gij hebt ons met toorn bedekt, en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood. Gij hebt niet verschoond.

44Samech. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam.

45Samech. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in het midden der volken.

46Pe. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd.

47Pe. De vreze en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.

48Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks.

49Ain. Mijn oog vliet, en kan niet ophouden, omdat er geen rust is;

50Ain. Totdat het de HEERE van den hemel aanschouwe, en het zie.

51Ain. Mijn oog doet mijn ziele moeite aan, vanwege al de dochteren mijner stad.

52Tsade. Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogeltje dapperlijk gejaagd.

53Tsade. Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen.

54Tsade. De wateren zwommen over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben afgesneden!

55Koph. HEERE! Ik heb Uw Naam aangeroepen uit den ondersten kuil.

56Koph. Gij hebt mijn stem gehoord, verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen.

57Koph. Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet!

58Resch. Heere! Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.

59Resch. HEERE! Gij hebt gezien de verkeerdheid, die men mij aangedaan heeft, oordeel mijn rechtzaak.

60Resch. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij.

61Schin. HEERE! Gij hebt hun smaden gehoord, en al hun gedachten tegen mij;

62Schin. De lippen dergenen, die tegen mij opstaan, en hun dichten tegen mij den gansen dag.

63Schin. Aanschouw hun zitten en opstaan; ik ben hun snarenspel.

64Thau. HEERE! geef hun weder die vergelding, naar het werk hunner handen.

65Thau. Geef hun een deksel des harten; Uw vloek zij over hen!

66Thau. Vervolg ze met toorn, en verdelg ze van onder den hemel des HEEREN.