Lukas 3
Lukas 3
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas
HSV

Johannes de Doper

1In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,

2onder de Hand. 4:6hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn.

3Matt. 3:1; Mark. 1:4En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,

4zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jes. 40:3; Matt. 3:3; Mark. 1:3; Joh. 1:23Jesaja: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

5Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen;

6Ps. 98:2; Jes. 52:10en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

7Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Matt. 3:7; 23:33Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?

8Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Matt. 3:9; Joh. 8:39; Hand. 13:26Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

9Matt. 3:10; 7:19De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

10En de menigte Hand. 2:37vroeg hem: Wat moeten wij dan doen?

11Hij antwoordde en zei tegen hen: Jak. 2:13,15; 1 Joh. 3:17Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen.

12Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen?

13Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is.

14Ook de soldaten vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij.

15En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was,

16antwoordde Johannes allen: Matt. 3:11; Mark. 1:8; Joh. 1:26; Hand. 1:5; 11:16; 19:4Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Jes. 44:3; Joël 2:28; Hand. 2:4; 11:15Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

17Matt. 3:12Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.

18Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het Evangelie.

19Matt. 14:3; Mark. 6:18Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed,

20heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot.

Johannes doopt Jezus

21Matt. 3:13; Mark. 1:9; Joh. 1:32En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,

22en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: Jes. 42:1; Matt. 17:5; Mark. 9:7; Luk. 9:35; Kol. 1:13; 2 Petr. 1:17U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Jezus' geslachtsregister

23En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, Matt. 13:55; Joh. 6:42de Zoon van Jozef, de zoon van Heli,

24de zoon van Matthat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef,

25de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Esli, de zoon van Naggai,

26de zoon van Maäth, de zoon van Mattathias, de zoon van Semeï, de zoon van Jozef, de zoon van Juda,

27de zoon van Joannas, de zoon van Rhesa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de zoon van Neri,

28de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodam, de zoon van Er,

29de zoon van Joses, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Matthat, de zoon van Levi,

30de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim,

31de zoon van Meleas, de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatha, de zoon van Nathan, de zoon van David,

32de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salmon, de zoon van Nahesson,

33de zoon van Aminadab, de zoon van Aram, de zoon van Esrom, de zoon van Perez, de zoon van Juda,

34de zoon van Jakob, de zoon van Izak, de zoon van Abraham, de zoon van Gen. 11:10 enz.Tera, de zoon van Nahor,

35de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon van Selah,

36de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech,

37de zoon van Methusalach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan,

38de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Gen. 5:3Adam, de zoon van God.

3

Prediking van Johannes den Doper

1En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tibérius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judéa, en Heródes een viervorst over Galiléa, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Ituréa en over het land Trachónitis, en Lysánias een viervorst over Abiléne;

2Onder de Hand. 4:6.hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharías, in de woestijn.

3Matt. 3:1. Mark. 1:4.En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

4Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jes. 40:3. Matt. 3:3. Mark. 1:3. Joh. 1:23.Jesája, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!

5Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechten weg worden, en de oneffen tot effen wegen.

6Ps. 98:2. Jes. 52:10.En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.

7Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te worden: Matt. 3:7. 23:33.Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?

8Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelven: Matt. 3:9. Joh. 8:39. Hand. 13:26.Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.

9Matt. 3:10. 7:19.En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen.

10En de scharen vraagden hem, Hand. 2:37.zeggende: Wat zullen wij dan doen?

11En hij, antwoordende, zeide tot hen: Jak. 2:13, 15. 1 Joh. 3:17.Die twee rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks.

12En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! wat zullen wij doen?

13En hij zeide tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen u gezet is.

14En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen.

15En als het volk verwachtte, en allen in hun harten overlegden van Johannes, of hij niet mogelijk de Christus ware;

16Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Matt. 3:11. Mark. 1:8. Joh. 1:26. Hand. 1:5. 11:16. 19:4.Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Jes. 44:3. Joël 2:28. Hand. 2:4. 11:15.Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

17Matt. 3:12.Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden.

18Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie.

Johannes en Heródes

19Matt. 14:3. Mark. 6:18.Maar als Heródes, de viervorst van hem bestraft werd, om Heródias' wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken, die Heródes deed,

20Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.

Jezus gedoopt

21Matt. 3:13. Mark. 1:9. Joh. 1:32.En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;

22En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Jes. 42:1. Matt. 17:5. Mark. 9:7. Luk. 9:35. Kol. 1:13. 2 Petr. 1:17.Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Geslachtsregister van Jezus

23En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) Matt. 13:55. Joh. 6:42.de zoon van Jozef, den zoon van Heli,

24Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den zoon van Janna, den zoon van Jozef,

25Den zoon van Mattathías, den zoon van Amos, den zoon van Naüm, den zoon van Esli, den zoon van Naggai,

26Den zoon van Maáth, den zoon van Mattathías, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, den zoon van Juda,

27Den zoon van Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobábel, den zoon van Saláthiël, den zoon van Neri,

28Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmódam, den zoon van Er,

29Den zoon van Joses, den zoon van Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den zoon van Levi,

30Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eljakim,

31Den zoon van Meleas, den zoon van Maïnan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David,

32Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den zoon van Boöz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson,

33Den zoon van Aminádab, den zoon van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den zoon van Juda,

34Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Gen. 11:10 enz.Thara, den zoon van Nachor,

35Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van Heber, den zoon van Sala,

36Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van Noë, den zoon van Lamech,

37Den zoon van Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Maláleël, den zoon van Kaïnan,

38Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Gen. 5:3.Adam, den zoon van God.