Maleachi 3
Maleachi 3
Het boek van de profeet Maleachi
HSV

Profetie over de zending van Johannes de Doper en de komst van Christus

1Zie, Matt. 11:10; Mark. 1:2; Luk. 1:76; 7:27Ik zend Mijn engel,

die voor Mij de weg bereiden zal.

Plotseling zal naar Zijn tempel komen

die Heere Die u aan het zoeken bent,

de Engel van het verbond,

in Wie u uw vreugde vindt.

Zie, Hij komt,

zegt de HEERE van de legermachten.Eén van de critici merkt op dat het “snellijk” van de SV heel iets anders is dan het “plotseling” van de HSV. Het is niet helemaal duidelijk wat de SV met “snellijk” bedoelt. Het Hebreeuwse grondwoord betekent echter wel degelijk “plotseling”. In Numeri 6:9 vinden we een ander voorbeeld waar deze betekenis goed naar voren komt.

2Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?

Wie zal bij Zijn verschijning standhouden?

Want Hij is als vuur van een edelsmid,

en als zeep van de blekers.

3Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt:

Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver.

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.

4Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem

voor de HEERE aangenaam zijn,

zoals in de dagen van oude tijden af,

zoals in vroegere jaren.

5Ik zal naar u toe komen voor het oordeel.

Ik zal een snelle Getuige zijn

tegen de tovenaars, tegen de overspelers,

tegen hen Ex. 20:7die valse eden afleggen

en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden,

Ex. 22:22; Deut. 24:17; Amos 2:7die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen,

en Mij niet vrezen,

zegt de HEERE van de legermachten.

Zegen na bekering tot de HEERE

6Want Ík, de HEERE, Ps. 33:11; Spr. 19:21; Jes. 14:26,27; 25:1; 46:10ben niet veranderd,

ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.

7Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen,

en hebt u ze niet in acht genomen.

Zach. 1:3Keer terug naar Mij,

en Ik zal naar u terugkeren,

zegt de HEERE van de legermachten.

Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terugkeren?

8Zou een mens God beroven?

Werkelijk, u berooft Mij!

En dan zegt u: Waarvan beroven wij U?

Van de tienden en het hefoffer!

9U bent door de vloek getroffen,

omdat u Mij berooft,

als volk in zijn geheel.

10Breng al de tienden naar het voorraadhuis,

zodat er voedsel in Mijn huis is.

Beproef Mij toch hierin,

zegt de HEERE van de legermachten,

of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,

en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

11Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen,

zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt,

en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven,

zegt de HEERE van de legermachten.

12Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen,

want u zult een aangenaam land zijn,

zegt de HEERE van de legermachten.

Troost in aanvechting

13Job 21:14,15Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE.

Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?

14U zegt: God dienen is nutteloos!

Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen

en dat wij in het zwart gaan

voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten?

15Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig:

niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd,

zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij.

16Dan spreken zij die de HEERE vrezen,

ieder tot zijn naaste:

De HEERE slaat er acht op en luistert.

Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,

voor wie de HEERE vrezen

en wie Zijn Naam hoogachten.

17En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,

op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.

Ik zal hen sparen,

zoals een man zijn zoon spaart

die hem dient.

18Dan zult u opnieuw het onderscheid zien

tussen een rechtvaardige en een goddeloze,

tussen wie God dient

en wie Hem niet dient.

3

Profetie over de zending van Johannes den Doper en de komst van Christus

1Ziet, Matt. 11:10. Mark. 1:2. Luk. 1:76. 7:27.Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.

2Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

3En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid.

4Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.

5En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, Ex. 20:7.die valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, Ex. 22:22. Deut. 24:17. Amos 2:7.die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE der heirscharen.

6Want Ik, de HEERE, Ps. 33:11. Spr. 19:21. Jes. 14:26, 27. 25:9. 46:10.word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.

Vermaning God trouw te dienen

7Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; Zach. 1:3.keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren?

8Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer.

9Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.

10Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.

11En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen.

12En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.

13Job 21:14, 15.Uw woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, zegt de HEERE; maar gij zegt: Wat hebben wij tegen U gesproken?

14Gij zegt: Het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht des HEEREN der heirscharen?

15En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen.

16Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken.

17En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.

18Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient.