Markus 12
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Markus

HSV

De gelijkenis van de slechte landbouwers

1En Matt. 21:33; Luk. 20:9Hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen: Iemand Ps. 80:9; Jes. 5:1; Jer. 2:21; 12:10plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland.

2En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen.

3Maar zij grepen en sloegen hem, en stuurden hem met lege handen weg.

4En hij stuurde weer een andere dienaar naar hen toe, en die stenigden zij en zij verwondden hem aan het hoofd en stuurden hem weg, nadat hij schandelijk behandeld was.

5En weer stuurde hij een andere en die doodden zij; en vele anderen, van wie zij sommigen sloegen en sommigen doodden.

6Toen hij dan nog één zoon had, die hem lief was, heeft hij ook die, als laatste, naar hen toe gestuurd en hij zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben.

7Maar die landbouwers zeiden tegen elkaar: Ps. 2:8Dit is de erfgenaam. Gen. 37:18; Matt. 26:3; Joh. 11:53Kom, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn.

8En zij grepen en doodden hem, en wierpen hem weg, buiten de wijngaard.

9Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven.

10Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De Ps. 118:22; Jes. 28:16; Matt. 21:42; Luk. 20:17; Hand. 4:11; Rom. 9:33; 1 Petr. 2:6steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden.

11Dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

12En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte; want zij begrepen dat Hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had, en zij verlieten Hem en gingen weg.

Het betalen van belasting

13Matt. 22:15; Luk. 20:20En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te vangen.

14Dezen nu kwamen en zeiden tegen Hem: Meester, wij weten dat U waarachtig bent en Zich door niemand laat beïnvloeden; want U ziet de persoon van de mensen niet aan, maar U onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen?

15Daar Hij echter hun huichelarij kende, zei Hij tegen hen: Waarom verzoekt u Mij? Breng Mij een penning,12:15 penning - Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider. opdat Ik hem bekijk.

16En zij brachten er een. En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het opschrift? En zij zeiden tegen Hem: Van de keizer.

17Toen antwoordde Jezus hun: Matt. 17:25; 22:21; Rom. 13:7Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over Hem.

De Sadduceeën en de opstanding

18Matt. 22:23; Luk. 20:27; Hand. 23:8Er kwamen ook Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:

19Deut. 25:5,6Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: Als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken.

20Nu waren er zeven broers; en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslacht na.

21Ook de tweede nam haar tot vrouw en stierf, en ook deze liet geen nageslacht na; en de derde evenzo.

22En alle zeven namen haar tot vrouw en lieten geen nageslacht na; als laatste van allen stierf ook de vrouw.

23In de opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad.

24En Jezus antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God?

25Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze Matt. 22:30; 1 Joh. 3:2als engelen in de hemelen.

26En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden: hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak: Ex. 3:6; Matt. 22:31,32; Hand. 7:32; Hebr. 11:16Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob?

27Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg.

Het grootste gebod

28Matt. 22:34; Luk. 10:25En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden?

29En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Deut. 6:4; 10:12; Luk. 10:27Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.

30En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

31En het tweede, hieraan gelijk, is dit: Lev. 19:18; Matt. 22:39; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Jak. 2:8U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

32En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij.

33En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

34En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.

Christus, Zoon van David

35Matt. 22:41; Luk. 20:41En Jezus antwoordde en zei, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel: Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een Zoon van David is?

36Want Ps. 110:1; Hand. 2:34; 1 Kor. 15:25; Hebr. 1:13; 10:13David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten.

37David noemt Hem dus zelf zijn Heere en hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn? En de grote menigte hoorde Hem graag.

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

38Matt. 23:5,6; Luk. 11:43; 20:46En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten,

39op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden.

40Matt. 23:14; Luk. 20:47; 2 Tim. 3:6; Tit. 1:11Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.

De gift van de weduwe

41Luk. 21:1En toen Jezus was gaan zitten tegenover 2 Kon. 12:9de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.

42En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans.12:42 De quadrans was in die tijd de kleinste munteenheid van het Romeinse Rijk.

43En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat 2 Kor. 8:12deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.

44Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.

12

Gelijkenis van de boze wijngaardeniers

1En Matt. 21:33. Luk. 20:9.Hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Een mens Ps. 80:9. Jes. 5:1. Jer. 2:21. 12:10.plantte een wijngaard, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buiten 's lands.

2En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards.

3Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen.

4En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden hem henen, schandelijk behandeld zijnde.

5En wederom zond hij een anderen, en dien doodden zij; en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen, en sommigen doodden.

6Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.

7Maar die landlieden zeiden onder elkander: Ps. 2:8.Deze is de erfgenaam; Gen. 37:18. Matt. 26:3. Joh. 11:53.komt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn.

8En zij namen en doodden hem, en wierpen hem uit, buiten den wijngaard.

9Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen, en de landlieden verderven, en den wijngaard aan anderen geven.

10Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matt. 21:42. Luk. 20:17. Hand. 4:11. Rom. 9:33. 1 Petr. 2:6.steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;

11Van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

12En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.

De cijnspenning

13Matt. 22:15. Luk. 20:20.En zij zonden tot Hem enigen der farizeeën en der Herodianen, opdat zij Hem in Zijn rede vangen zouden.

14Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven, of niet geven?

15En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie.

16En zij brachten een. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? en zij zeiden tot Hem: Des keizers.

17En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Matt. 17:25. 22:21. Rom. 13:7.Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.

De sadduceeën en de opstanding

18Matt. 22:23. Luk. 20:27. Hand. 23:8.En de sadduceeën kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:

19Deut. 25:5, 6.Meester! Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft, en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken.

20Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.

21De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks.

22En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven.

23In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.

24En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?

25Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn Matt. 22:30. 1 Joh. 3:2.gelijk engelen, die in de hemelen zijn.

26Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ex. 3:6. Matt. 22:31, 32. Hand. 7:32. Hebr. 11:16.Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?

27God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer.

Het grootste gebod

28Matt. 22:34. Luk. 10:25.En een der schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle?

29En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Deut. 6:4. 10:12. Luk. 10:27.Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere.

30En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

31En het tweede aan dit gelijk, is dit: Lev. 19:18. Matt. 22:39. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Jak. 2:8.Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

32En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij:

33En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen.

34En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.

Christus, zoon van David

35Matt. 22:41. Luk. 20:41.En Jezus antwoordde en zeide, lerende in den tempel: Hoe zeggen de schriftgeleerden, dat de Christus een Zoon van David is?

36Want Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Hebr. 1:13. 10:13.David zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.

37David dan zelf noemt Hem zijn Heere, en hoe is Hij zijn Zoon? En de menigte der schare hoorde Hem gaarne.

Waarschuwing tegen de schriftgeleerden

38Matt. 23:5, 6. Luk. 11:43. 20:46.En Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;

39En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;

40Matt. 23:14. Luk. 20:47. 2 Tim. 3:6. Tit. 1:11.Welke de huizen der weduwen opeten, en dat onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.

Het penningske der weduwe

41Luk. 21:1.En Jezus, gezeten zijnde tegenover 2 Kon. 12:9.de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin.

42En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort.

43En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat 2 Kor. 8:12.deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.

44Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar gansen leeftocht.