Mattheüs 1
Mattheüs 1
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs
HSV

Het geslachtsregister van Jezus Christus

1Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van Luk. 1:31,32David, de Zoon van Abraham.

2Gen. 21:2Abraham verwekte Izak, Gen. 25:26Izak verwekte Jakob, Gen. 29:35Jakob verwekte Juda en zijn broers;

3Gen. 38:27,29Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Ruth 4:18; 1 Kron. 2:5Perez verwekte Hezron, Ruth 4:19; 1 Kron. 2:9Hezron verwekte Aram;

4Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon;

5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï;

6Ruth 4:22; 1 Sam. 16:1; 17:12; 1 Kron. 2:15; 12:18Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was;

71 Kon. 11:43; 1 Kron. 3:10Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa;

8Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia;

9Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia;

10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia;

111 Kron. 3:16Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap.

12Na de Babylonische ballingschap verwekte 1 Kron. 3:17Jechonia Sealthiël, Ezra 3:2Sealthiël verwekte Zerubbabel;

13Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;

14Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud;

15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob;

16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.

17Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

De geboorte van Christus

18De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Luk. 1:27,34Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

19Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.Dit kan enerzijds betekenen dat Jozef weg wilde gaan om zo de schuld op zich te nemen. Anderzijds kan het betekenen dat hij het huwelijkscontract wilde ontbinden, maar zonder ophef hierover te veroorzaken.

20Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen1:20 ontvangen - Letterlijk: verwekt. is, is uit de Heilige Geest;

21en zij zal een Zoon baren, en Luk. 1:31u zult Hem de naam Jezus geven, want Hand. 4:12Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:

23Jes. 7:14Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.Maagd vs. meisje: De betekenis van het Griekse parthenos heeft twee belangrijke aspecten, nl. (1) een ongehuwde jonge vrouw, en (2) een vrouw nog nooit met een man geslapen heeft. In de zeventiende eeuw had het Nederlandse woordje maagd min of meer dezelfde betekenis. Dat kunnen we heden ten dage niet meer zeggen. De beide aspecten vallen niet meer samen binnen één woord. Voor de ongehuwde jonge vrouw gebruiken we tegenwoordig het woord meisje en we kunnen er niet meer automatisch van uitgaan dat elk meisje een maagd is. Het woord maagd is in het Nederlands van vandaag de dag dan ook een specifieke term geworden voor een vrouw (de leeftijd doet nauwelijks meer ter zake) die nog geen geslachtsverkeer heeft gehad. Soms wordt het tegenwoordig zelfs voor mannen gebruikt! In Mattheüs 25 staat duidelijk het eerste aspect centraal. Het gaat daar om de jonge bruidsmeisjes die een belangrijke functie hadden bij een huwelijksvoltrekking. Hun maagdelijkheid is in dit verband van veel minder belang. Vandaar dat de HSV voor meisjes heeft gekozen. In Mattheüs 1:23 ligt het heel anders. Hier staat het wonder van de maagdelijke geboorte centraal en is voor maagd gekozen.

24Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;

25en hij had geen gemeenschap met haar1:25 had geen gemeenschap met haar - Letterlijk: kende haar niet. totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; Luk. 2:21en hij gaf Hem de Naam Jezus.

1

Geslachtsregister van Jezus Christus

1Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van Luk. 1:31, 32.David, den zoon van Abraham.

2Gen. 21:2.Abraham gewon Izak, en Gen. 25:26.Izak gewon Jakob, en Gen. 29:35.Jakob gewon Juda, en zijn broeders;

3En Gen. 38:27, 29.Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Ruth 4:18. 1 Kron. 2:5.Fares gewon Esrom, en Ruth 4:19. 1 Kron. 2:9.Esrom gewon Aram;

4En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;

5En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;

6En Ruth 4:22. 1 Sam. 16:1. 17:12. 1 Kron. 2:15. 12:18.Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Sálomon bij degene, die Uría's vrouw was geweest;

7En 1 Kon. 11:43. 1 Kron. 3:10.Sálomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía gewon Asa;

8En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram gewon Ozías;

9En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekías;

10En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josías;

11En 1 Kron. 3:16.Josías gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.

12En na de Babylonische overvoering gewon 1 Kron. 3:17.Jechónias Saláthiël, en Ezra 3:2.Saláthiël gewon Zorobábel;

13En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;

14En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;

15En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;

16En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.

17Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.

Geboorte van Jezus Christus

18De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; Luk. 1:27, 34.want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

19Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

20En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.

21En zij zal een Zoon baren, en Luk. 1:31.gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hand. 4:12.Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23Jes. 7:14.Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

24Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;

25En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en Luk. 2:21.heette Zijn naam JEZUS.