Mattheüs 17
Mattheüs 17
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs
HSV

De verheerlijking op de berg

1En Mark. 9:2; Luk. 9:28; 2 Petr. 1:17na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen.

2En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.

3En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

4Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia.

5Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Jes. 42:1; Matt. 3:17; Mark. 1:11; 9:7; Luk. 3:22; 9:35; Kol. 1:13; 2 Petr. 1:17Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; Deut. 18:19; Hand. 3:22luister naar Hem!

6En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

7En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

8Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.

9Mark. 9:9; Luk. 9:36En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden.

10Mark. 9:11En Zijn discipelen vroegen Hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Mal. 4:5; Matt. 11:14; Mark. 9:11Elia eerst moet komen?

11Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

12Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden.

13Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

De maanzieke jongen

14Mark. 9:16; Luk. 9:37En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei:

15Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.

16En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.

17Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.

18En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen.Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de SV allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.

19Mark. 9:28Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?

20Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, Matt. 21:21; Luk. 17:6want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

21Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Tweede aankondiging van het lijden

22Matt. 16:21; 20:18; Mark. 8:31; 9:31; 10:33; Luk. 9:22,44; 18:31Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen.

23En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

De tempelbelasting

24Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?

25Hij zei: Matt. 22:21; Rom. 13:7Jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden?

26Petrus zei tegen Hem: Van vreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld.

27Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater17:27 Een stater is vier drachmen. vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.

17

Verheerlijking van Christus op den berg

1En Mark. 9:2. Luk. 9:28. 2 Petr. 1:17.na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen.

2En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.

3En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elías, met Hem samensprekende.

4En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U één, en voor Mozes één, en één voor Elías.

5Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Jes. 42:1. Matt. 3:17. Mark. 1:11. 9:7. Luk. 3:22. 9:35. Kol. 1:13. 2 Petr. 1:17.Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; Deut. 18:19. Hand. 3:22.hoort Hem!

6En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.

7En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.

8En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.

9Mark. 9:9. Luk. 9:36.En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.

10Mark. 9:11.En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Mal. 4:5. Matt. 11:14. Mark. 9:11.Elías eerst moet komen?

11Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.

12Maar Ik zeg u, dat Elías nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.

13Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes den Doper gesproken had.

Maanzieke knaap genezen

14Mark. 9:16. Luk. 9:37.En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën, en zeggende:

15Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water.

16En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.

17En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.

18En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.

19Mark. 9:28.Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

20En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; Matt. 21:21. Luk. 17:6.want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

21Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.

Tweede aankondiging van het lijden

22Matt. 16:21. 20:18. Mark. 8:31. 9:31. 10:33. Luk. 9:22, 44. 18:31.En als zij in Galiléa verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen;

23En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd.

Jezus betaalt de tempelbelasting

24En als zij te Kapérnaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet?

25Hij zeide: Matt. 22:21. Rom. 13:7.Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden?

26Petrus zeide tot Hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij.

27Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en den eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien, en geef hem aan hen voor Mij en u.