Mattheüs 8
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs

HSV

De reiniging van een melaatse

1Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.

2Mark. 1:40; Luk. 5:12En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.

3En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.

4Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar Luk. 5:14ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Lev. 13:2; 14:2Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

De hoofdman in Kapernaüm

5Luk. 7:1Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte:

6Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.

7En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen.

8De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar Ps. 107:20spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.

9Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het.

10Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.

11Luk. 13:29Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,

12Matt. 21:43en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; Matt. 13:42; 22:13; 24:51; Luk. 13:28daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

13En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

De schoonmoeder van Petrus

14Mark. 1:29; Luk. 4:38En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen.

15En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen.

16Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de SV allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.

17opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Jes. 53:4; 1 Petr. 2:24Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Het volgen van Jezus

18Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.8:18 te varen - Letterlijk: te gaan.

19Luk. 9:57En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.

20En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.

21Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.

22Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en 1 Tim. 5:6laat de doden hun doden begraven.

De storm gestild

23Mark. 4:35; Luk. 8:22En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem.

24En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.

25En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!

26En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Job 26:12; Ps. 107:29; Jes. 51:10Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.

27De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

De genezing van bezetenen

28Mark. 5:1; Luk. 8:26En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan.Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de SV allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.

29En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?

30En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden.

31De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.Demonen: Er zijn in het Grieks twee verschillende woorden die in de SV allebei met duivel zijn vertaald zodat het onderlinge verschil niet meer zichtbaar is. Dat is in dit geval een gemis, omdat het verschil in betekenis tussen de twee betreffende termen niet zonder relevantie is. Het Griekse diabolos verwijst namelijk naar de duivel zelf, terwijl het woord daimoon betrekking heeft op een engel van de duivel. Vandaar dat besloten is om het eerste woord met duivel te vertalen en het tweede met demon.

32En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water.

33En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was.

34En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet; en toen ze Hem zagen, Hand. 16:39smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.

8

Genezing van een melaatse

1Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd.

2Mark. 1:40. Luk. 5:12.En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

3En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.

4En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar Luk. 5:14.ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Lev. 13:2. 14:2.Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

De hoofdman te Kapérnaüm

5Luk. 7:1.Als nu Jezus te Kapérnaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem,

6En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.

7En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen.

8En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar Ps. 107:20.spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden.

9Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.

10Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden.

11Luk. 13:29.Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;

12Matt. 21:43.En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; Matt. 13:42. 22:13. 24:51. Luk. 13:28.aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden.

13En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver ure.

De schoonmoeder van Petrus

14Mark. 1:29. Luk. 4:38.En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts.

15En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden.

16En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;

17Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Jes. 53:4. 1 Petr. 2:24.Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

18En Jezus, vele scharen ziende rondom Zich, beval aan de andere zijde over te varen.

Hoe Jezus te volgen

19Luk. 9:57.En er kwam een zeker schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat.

20En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.

21En een ander uit Zijn discipelen zeide tot Hem: Heere! laat mij toe, dat ik eerst heenga, en mijn vader begrave.

22Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en 1 Tim. 5:6.laat de doden hun doden begraven.

Jezus stilt den storm

23Mark. 4:35. Luk. 8:22.En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.

24En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.

25En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan!

26En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Job 26:12. Ps. 107:29. Jes. 51:10.Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.

27En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!

De Gergeseense bezetenen genezen

28Mark. 5:1. Luk. 8:26.En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesénen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.

29En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?

30En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.

31En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen.

32En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.

33En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.

34En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, Hand. 16:39.baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.