Micha 2
Micha 2
Het boek van de profeet Micha
HSV

1Wee hun die onrecht uitdenken,

kwaad uitwerken op hun slaapplaats,

en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren,

omdat zij daartoe bij machte zijn.2:1 omdat … zijn - Letterlijk: omdat het in de macht van hun hand is.

2Zij Jes. 5:8begeren akkers en roven die,

en huizen, en nemen die af.

Zo onderdrukken zij de man en zijn huis,

de mens en zijn erfelijk bezit.

3Daarom, zo zegt de HEERE,

zie, Ik bedenk kwaad over dit geslacht

waar u uw nekken niet uit weg kunt nemen

en waardoor u niet rechtop verder kunt gaan,

want het zal een Amos 5:13kwade tijd zijn.

4Op die dag zal men een spreuk over u aanheffen, klaaglijk klagend met een rouwklacht, en zeggen:

Wij zijn geheel verwoest,

Hij doet het deel van mijn volk van eigenaar veranderen.

Hoe neemt Hij het van mij weg,

Hij deelt onze akkers uit aan afvalligen!

5Daarom zult u niemand hebben

die volgens het lot het meetsnoer Deut. 32:8,9uitwerpt

in de gemeente van de HEERE.

Oordeel over de valse profeten

6Ze profeteren: Jes. 30:10; Amos 7:16Profeteer niet!

Ze moeten er niet over profeteren!

Er komt geen einde aan al die smaad.2:6 Er komt … smaad - Letterlijk: Men keert zich niet af van smadingen.

7U die huis van Jakob genoemd wordt,

komt de Geest van de HEERE soms tekort?

Zijn dat Zijn daden?

Doen Mijn woorden geen goed

bij hem die oprecht wandelt?

8Maar onlangs stelde Mijn volk

zich nog op als een vijand

tegenover een kledingstuk.

U rukt de mantel af

van nietsvermoedende voorbijgangers

die terugkeren van de strijd.2:8 die terugkeren van de strijd - Of: die afkerig zijn van strijd.

9De vrouwen van Mijn volk verdrijft u,

elk uit het huis dat haar lief is,

haar kleine kinderen ontneemt u

voor eeuwig Mijn sieraad.

10Sta op en ga weg,

want dit is niet het land van de rust.

Omdat het verontreinigd is, brengt het de ondergang,

ja, een verschrikkelijke ondergang.

11Als er iemand is die wind naloopt,

en bedrieglijk liegt en zegt:

Ik profeteer voor u

voor wijn en sterkedrank,

dan is hij voor dit volk de profeet!

Aankondiging van heil

12Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.

Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.

Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,

als een kudde midden in zijn weide.

Het zal er gonzen van de mensen.

13De Doorbreker trekt vóór hen op.

Zij zullen doorbreken, door de poort trekken

en daardoor naar buiten gaan.

Hun Koning gaat vóór hen uit,

de HEERE gaat aan de spits.

2

Straf voor de onrechtvaardigen. Belofte van een genadetijd

1Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is.

2En zij Jes. 5:8.begeren akkers, en roven ze, en huizen, en nemen ze weg; alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis.

3Daarom, alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gijlieden uw halzen niet zult uittrekken, en zult zo rechtop niet gaan; want het zal een Amos 5:13.boze tijd zijn.

4Te dien dage zal men een spreekwoord over ulieden opnemen; en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen: Wij zijn ten enenmale verwoest; Hij verwisselt mijns volks deel; hoe ontwendt Hij mij; Hij deelt uit, afwendende onze akkers.

5Daarom zult gij niemand hebben, die het snoer Deut. 32:8, 9.werpe in het lot, in de gemeente des HEEREN.

6Profeteert gijlieden niet, Jes. 30:10. Amos 7:16.zeggen zij, laat die profeteren; zij profeteren niet als die; men wijkt niet af van smaadheden.

7O gij, die Jakobs huis geheten zijt! Is dan de Geest des HEEREN verkort? Zijn dat Zijn werken? Doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt?

8Maar gisteren stelde zich Mijn volk op, tot vijand, tegenover een kleed; gij stroopt een mantel van degenen, die zeker voorbijgaan, wederkomende van den strijd.

9De vrouwen Mijns volks verdrijft gij, elkeen uit het huis van haar vermakingen; van haar kinderkens neemt gij Mijn sieraad in eeuwigheid.

10Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn; omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving.

11Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank! dat is een profeet dezes volks.

12Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

13De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun Koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits.