Nahum 2
Nahum 2
Het boek van de profeet Nahum
HSV

Profetie over de ondergang van Ninevé

1De verstrooier trekt tegen u op!

Bewaak de vesting,

houd de weg in het oog,

sterk de lendenen,

zet al uw kracht in!2:1 zet al uw kracht in - Letterlijk: versterk zeer de kracht.

2Voorzeker, de HEERE zal

de glorie van Jakob herstellen,

zoals de glorie van Israël;

want Ps. 80:13; Jes. 10:12plunderaars hebben hen geplunderd

en hun wijnranken te gronde gericht.

3Het schild van zijn helden is rood geverfd,

de dappere mannen zijn in karmozijnrood gekleed.

De strijdwagens schitteren als in het vuur van fakkels

op de dag dat hij zich gereedmaakt,

en de lansen worden geschud.

4De strijdwagens razen door de straten,

ze jagen over de pleinen.

Hun uiterlijk is als fakkels,

als bliksemflitsen schieten ze heen en weer.

5Hij denkt aan zijn machtigen

– struikelen zullen zij op hun wegen –

zij haasten zich naar haar muur

en het stormdak wordt gereedgemaakt.

6De poorten van de rivieren worden opengedaan;

het paleis smelt weg.

7Dit staat vast: zij wordt ontbloot, zij wordt opgebracht,

terwijl haar slavinnen klagen zoals het koeren van duiven,

terwijl zij zich op de borst slaan.2:7 terwijl … slaan - Letterlijk: terwijl zij op hun harten trommelen.De SV vertaalt hier “Huzab” en legt uit in de KT dat dit mogelijk de naam van de koningin is. De meeste commentatoren achten deze uitleg echter onwaarschijnlijk. De KT geven echter nog een alternatieve vertaling, nl. “die vastgesteld is”. Dit zou dan een verwijzing zijn naar de stad. Dat laatste is echter niet waarschijnlijk omdat er dan ongetwijfeld een vrouwelijke vorm had gestaan. Het ligt meer voor de hand dat het hier om een onpersoonlijke uitdrukking gaat: “Dit staat vast.”

8Ninevé is als een watervijver,

vanaf de dagen dat het bestaat,

maar nu slaan zij op de vlucht!

Blijf staan, blijf staan!

Maar niemand keert zich om!

9Roof zilver, roof goud!

Er komt geen einde aan de voorraad:

de rijkdom aan allerlei

kostbare voorwerpen!

10Leeg, leeggeplunderd, verwoest,

Deut. 1:28; 20:8; Joz. 2:11; 5:1; 7:5; Jes. 13:7; Ezech. 21:7het hart smelt weg en de knieën knikken,

en pijnscheuten zijn Jes. 13:8; 21:3in al de lendenen

en de gezichten van hen allen verschieten van kleur.

11Waar is nu de verblijfplaats van de leeuwen,

de open plaats voor de jonge leeuwen,

waar de leeuw heen ging,

de leeuwin was daar, het leeuwenwelp

en niemand schrikte ze op?

12De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen

en wurgde voor zijn leeuwinnen,

en hij vulde zijn holen met prooi,

zijn verblijfplaatsen met het verscheurde.

13Zie, Ik zál u,

spreekt de HEERE van de legermachten:

Ik zal haar strijdwagens in rook doen opgaan en verbranden,

en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren.

Ik zal uw prooi uitroeien van de aarde,

en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden.

2

Profetie over de verwoesting van Ninevé

1De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op, bewaar de vesting; bezichtig den weg; sterk de lenden, versterk de kracht zeer.

2Want de HEERE heeft de hovaardij Jakobs afgewend, gelijk de hovaardij Israëls; want de Ps. 80:13. Jes. 10:12.ledigmakers hebben ze ledig gemaakt, en zij hebben hun wijnranken verdorven.

3De schilden zijner helden zijn rood gemaakt, de kloeke mannen zijn scharlakenvervig; de wagens zijn in het vuur der fakkelen, ten dage als hij zich bereidt; en de spiesen worden geschud.

4De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen.

5Hij zal aan zijn voortreffelijken gedenken, doch zij zullen struikelen in hun tochten; zij zullen haasten naar hun muur, als het beschutsel vaardig zal wezen.

6De poorten der rivieren zullen geopend worden, en het paleis zal versmelten.

7En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden, men zal haar heten voortgaan; en haar maagden zullen haar geleiden, als met een stem der duiven, trommelende op haar harten.

8Ninevé is wel als een watervijver, van de dagen af dat zij geweest is, doch zij zullen vluchten. Staat, staat! zal men roepen, maar niemand zal omzien.

9Rooft zilver, rooft goud, want er is geen einde des voorraads, der heerlijkheid van allerlei gewenste vaten.

10Zij is geledigd, ja, uitgeledigd, uitgeput, en Deut. 1:28. 20:8. Joz. 2:11. 5:1. 7:5. Jes. 13:7. Ezech. 21:7.haar hart versmelt, en de knieën schudden, en Jes. 13:8. 21:3.in al de lenden is smart, en hun aller aangezichten betrekken, als een pot.

11Waar is nu de woning der leeuwen, en die weide der jonge leeuwen? Alwaar de leeuw, de oude leeuw, en het leeuwenwelp wandelde, en er was niemand, die hen verschrikte.

12De leeuw, die genoeg roofde voor zijn welpen, en worgde voor zijn oude leeuwinnen, die zijn holen vervulde met roof, en zijn woningen met het geroofde.

13Ziet, Ik wil aan u, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal haar wagenen in rook verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren, en Ik zal uw roof uitroeien van de aarde, en de stem uwer gezanten zal niet meer gehoord worden.